OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE RYZYK ZWIĄZANYCH Z UDZIAŁEM W KAMPANII („OSTRZEŻENIE”)

Inwestycja jest odpowiednia tylko dla Użytkowników, którzy posiadają niezbędne doświadczenie i wiedzę umożliwiające świadome i niezależne podejmowanie decyzji inwestycyjnych przy wystarczającym zrozumieniu ryzyka inwestycyjnego związanego z inwestycjami na wczesnym etapie oraz rozsądnym uwzględnieniu wszystkich istotnych okoliczności oraz są w stanie ponieść wszelkie straty, które mogą wyniknąć z takiej inwestycji (która może być równa całej zainwestowanej kwocie). Taka inwestycja powinna być traktowana jako inwestycja długoterminowa i uzupełniająca w stosunku do istniejących inwestycji w szereg innych aktywów finansowych i nie powinna stanowić większej części portfela inwestycyjnego.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości występowanie istotnych czynników ryzyka związanego z udziałem w Kampanii oraz podjęciem decyzji o zaangażowaniu kapitałowym, spośród których jako najistotniejsze można wskazać:

Ryzyko utraty zainwestowanego kapitału. Inwestycje w przedsiębiorstwa znajdujące się na wczesnym etapie rozwoju (startupy), jak również przedsiębiorstwa oparte o nowe technologie oraz działające na rynku digital entertainment cechują się dużo wyższym poziomem ryzyka niż standardowy. Użytkownik musi liczyć się z istotnym ryzykiem braku jakichkolwiek zysków z inwestycji, a nawet utraty całego zainwestowanego kapitału.

Ryzyko braku dywidend. Użytkownik nie może oczekiwać regularnej wypłaty dywidend – w znaczącej większości przypadków spółki nie będą wypłacać żadnych dywidend lub wypłaty będą bardzo sporadyczne.

Ryzyko inflacji. Jeżeli nawet inwestycja okaże się rentowna, lecz stopa zwrotu nie przekroczy wartości inflacji w tym samym okresie, rzeczywisty zwrot na kapitale może być mimo to ujemny.

Ryzyko braku możliwości łatwego wyjścia z inwestycji lub uzyskania satysfakcjonującego zwrotu na kapitale. Z uwagi na specyfikę modelu equity crowdfundung wyjście Użytkownika z inwestycji może być trudne. Okres od zaangażowania kapitałowego do upłynnienia inwestycji (poprzez wprowadzenie akcji spółki do obrotu zorganizowanego - giełda, alternatywny system obrotu, etc., zbyciem udziałów na rzecz inwestora finansowego lub branżowego albo pojawieniem się innej możliwości wyjścia z inwestycji) będzie zazwyczaj wynosił co najmniej kilka lat. Nawet w przypadku upłynnienia inwestycji może ona nie przynieść żadnego zwrotu, zwrot może być ujemny albo nie dodatnia wartość zwrotu na kapitale może odpowiadać dalej idącym oczekiwaniom Użytkownika.

Ryzyko braku dywersyfikacji. Kwota zainwestowana przez Użytkownika w ramach Kampanii powinna być na tyle mała, aby nie wpłynąć istotnie na sytuację majątkową Użytkownika oraz na jego bieżącą płynność finansową. Inwestycje w ramach Kampanii – zgodnie ze wskazaniami uznanych teorii ekonomicznych dotyczących ograniczenia ryzyka – powinny być dokonywane jedynie jako element dobrze zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego poprzez rozłożenie inwestycji pomiędzy wiele przedsiębiorstw (zamiast inwestowania znacznej części majątku w jedno przedsiębiorstwo).

Ryzyko młodego biznesu. Uważa się powszechnie, że młode przedsiębiorstwa stanowią bardziej ryzykowna inwestycję w porównaniu do dużych dojrzałych firm z uwagi na dynamikę i mniejszą przewidywalność segmentu rynkowego, w którym funkcjonują, ograniczone doświadczenie zarządzających oraz wyższy ogólny profil ryzyka.

Ryzyko rozwodnienia. Inwestycja dokonywana w ramach Kampanii może poprzedzać wiele przyszłych inwestycji ze strony osób trzecich. Każde pozyskanie kapitału własnego przez Spółkę od osób trzecich będzie wiązało się z objęciem nowych udziałów. Udziały mogą być także przyznawane pracownikom i współpracownikom na mocy opcji lub innych podobnych umów i uzgodnień. Powyższe będzie prowadziło do zmniejszenia procentowego udziału (rozwodnienia) bieżącej inwestycji w strukturze kapitałowej Spółki. Nie można również wykluczyć, że z przyszłymi udziałami będą związane szczególne przywileje dotyczące wypłacanych dywidend, udziału w majątku likwidacyjnym, liczby głosów przysługujących na zgromadzeniu wspólników, itp.

Ryzyko związane ze zmiennością regulacji prawnych. Zmienność polskiego systemu prawnego i brak spójności obowiązujących przepisów a także zmienność dokonywanych przez organy administracji i sądy interpretacji przepisów prawa stanowi istotne ryzyko, które może wpływać na rentowność inwestycji. Ponadto Użytkownicy mogą być narażeni na niekorzystne zmiany, głównie w odniesieniu do zasad i stawek opodatkowania dochodów czerpanych z Jednostek Udziałowych. Powyższe może istotnie wpłynąć na stopę zwrotu z kapitału zainwestowanego w Udziały.

Ryzyko związane ze zmiennością regulacji prawnych. Przepisy podatkowe, w tym poziomy ulg i zwolnień podatkowych, mogą ulec zmianie w dowolnym momencie. Każda zmiana w zakresie podatków może mieć wpływ na wartość inwestycji lub możliwość uzyskania oczekiwanego zwrotu z inwestycji. Sposób traktowania pod względem podatkowym inwestycji oraz otrzymanych dywidend będzie zależał od indywidualnej sytuacji inwestora i może w przyszłości ulec zmianie. Jeżeli inwestorzy mają jakiekolwiek wątpliwości co do swojej sytuacji podatkowej, powinni skonsultować się ze swoim profesjonalnym doradcą.

Ryzyko makroekonomiczne. Zaangażowanie inwestycyjne dokonywane jest w określonym warunkach makroekonomicznych. Sytuacja rynkowa, przychody i wynik finansowy Spółki, jak również możliwości wyjścia z inwestycji na korzystnych warunkach będą uzależnione od ogólnej koniunktury rynkowej, jako wypadkowej wielu czynników, które składają się na sytuację na światowych rynkach finansowych, sytuację makroekonomiczną Polski i jej regionu geopolitycznego.

Niniejsze Ostrzeżenie nie ma na celu wyczerpującego wskazania wszystkich istotnych zagrożeń związanych z inwestycją. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do ryzyka związanego z zaangażowaniem kapitałowym w ramach Kampanii, należy zwrócić się o pomoc do profesjonalnego doradcy.

Szczegółowe informacje na temat praw i obowiązków Użytkowników oraz modelu Kampanii, jak również definicje niektórych terminów pisanych wielką literą w treści niniejszej Polityki, określa Regulamin Uczestnictwa w Kampanii Equity Crowdfunding Smartfunds (dostępny tutaj).

Użytkownik nie powinien uczestniczyć w Kampanii jeżeli nie rozumie w pełni natury modelu equity crowdfunding Platformy Smartfunds, swoich praw i obowiązków wynikających z Umowy Uczestnictwa lub stopnia narażenia na ryzyko.