Polityka Prywatności - Smartfunds Crowdfunding

Bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników jest dla nas bardzo ważne. Chcemy, aby ich przetwarzanie odbywało się z zachowaniem najwyższych standardów, dlatego też przygotowaliśmy niniejszą Politykę Prywatności ("Polityka Prywatności" lub "Polityka") opisującą w jaki sposób i w jakim celu przetwarzamy dane osobowe podczas korzystania z Platformy Smartfunds oraz jakie posiadasz prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

Platforma SMARTFUNDS Equity Crowdfunding to rozwiązanie pozwalające Użytkownikom na uczestniczenie w kampaniach crowdfundingu udziałowego, w ramach których pozyskiwany jest kapitał przeznaczony dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością („Spółka” lub odpowiednio „Spółki”) poszukujących środków na rozwój, finansowanie nowych projektów, czy perspektywiczną działalność operacyjną. Z zamian za zaangażowany kapitał Użytkownik otrzymuje tzw. ‘jednostki udziałowe’ stanowiące pakiet uprawnień przypisanych Użytkownikowi na mocy umowy zawartej ze Smartfunds. Jednostki udziałowe są związane z ułamkowymi częściami nowych udziałów w Spółce obejmowanych są przez Smartfunds Powiernictwo w charakterze nominalnego wspólnika działającego jako powiernik użytkowników, którzy uczestniczyli w Kampanii. Szczegółowe informacje na temat praw i obowiązków Użytkowników oraz modelu Kampanii, jak również definicje niektórych terminów pisanych wielką literą w treści niniejszej Polityki, określa Regulamin Uczestnictwa w Kampanii Equity Crowdfunding Smartfunds (dostępny tutaj).

Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do każdej osoby, która korzysta jako Użytkownik lub Przedstawiciel z Platformy Smartfunds, jak również do innych osób, których dane osobowe są przetwarzane w związku z rejestracją Konta Użytkownika, zawieraniem lub wykonywaniem Umowy Uczestnictwa w Kampanii. Niniejsza polityka ma zastosowanie wyłącznie do danych osobowych przetwarzanych przez Smartfunds. Niniejsza Polityka nie ma zastosowania do jakichkolwiek stron internetowych lub usług osób trzecich, do których prowadzą niektóre łącza (linki) na Platformie Smartfunds. Smartfunds nie ponosi odpowiedzialności za zawartość lub praktyki w zakresie prywatności i bezpieczeństwa oraz polityki prywatności jakichkolwiek stron lub usług osób trzecich, do których łącza znajdują się na Platformie Smartfunds.

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (dalej jako: "Użytkownik", przy czym postanowienia Polityki odnoszące się do Użytkownika powinny być rozumiane również jako odnoszące się do Przedstawiciela Organizacji). Wszelkie użyte w niniejszej Polityce terminy pisane wielką literą należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w Regulaminie Uczestnictwa w Kampanii Equity Crowdfunding Smartfunds (dostępny tutaj) lub – stosownie do okoliczności – w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), chyba że w niniejszym dokumencie wyraźnie wskazano inaczej.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Współadministratorami danych osobowych (w rozumieniu art. 26 RODO) są:

SMARTFUNDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 6/12, 00-503 Warszawa, REGON: 381592360, NIP: 1132985401 (wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy pod numerem KRS: 0000751969).

SMARTFUNDS POWIERNICTWO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 6/12, 00-503 Warszawa (REGON: 381815698, NIP: 1132987854, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000757972).

(łącznie zwane w treści niniejszej Polityki: „Smartfunds”)

Smartfunds wskazują wspólne dane do kontaktu w sprawach objętych niniejszą Polityką Prywatności:

adres korespondencyjny: ul. Żurawia 6/12, 00-503 Warszawa
e-mail: kontakt@smartfunds.pl

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Użytkownik zainteresowany uczestnictwem w Kampanii musi zawrzeć Umowę Uczestnictwa podczas rejestracji Konta zgodnie z procedurą Platformy Smartfunds. Konto umożliwia Użytkownikowi uwierzytelnienie się do Platformy Smartfunds oraz dostęp i zarządzanie jej funkcjonalnościami. Informacje, w tym dane osobowe podane podczas rejestracji Konta oraz uzupełniane w toku korzystania z Konta, są niezbędne m.in. do identyfikacji Użytkownika, weryfikacji spełnienia warunków rejestracji Konta, komunikacji z Użytkownikiem, wykonania zobowiązań lub realizacji obowiązków ciążących na Smartfunds na podstawie obowiązujących przepisów prawa (takich jak np. przeciwdziałaniu wprowadzeniu do legalnego obrotu pieniędzy lub innych wartości majątkowych uzyskanych z nielegalnych źródeł bądź służących do finansowania nielegalnej działalności) lub na podstawie wyroków, postanowień, decyzji i innych aktów urzędowych właściwych sądów, organów i instytucji.

Ponadto – w przypadku wyrażenia przez Użytkownika odrębnej (dobrowolnej, konkretnej, świadomej i jednoznacznej) zgody – możemy przetwarzać dane osobowe w celu bezpośredniej komunikacji marketingowej z wykorzystaniem poczty elektronicznej, notyfikacji, komunikatorów internetowych, połączeń telefonicznych, wiadomości tekstowych oraz tradycyjnej korespondencji.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Przetwarzamy dane osobowe uzyskane od Użytkownika podczas rejestracji Konta oraz w toku korzystania z Konta oraz innych czynności dokonywanych w interakcji z Platformą Smartfunds.

Przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych:
(i) dane kontaktowe i dane związane z rejestracją podczas naboru do społeczności takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, numer NIP, jak również nazwa i adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą;
(ii) inne dane wymagane w świetle obowiązujących przepisów dotyczących przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, takie jak: obywatelstwo, numeru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub data urodzenia – w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL, oraz państwa urodzenia, seria i numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby, adres zamieszkania.

Jaka jest prawna podstawa przetwarzania danych osobowych?

Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne dla zawarcia i wykonywania Umowy Uczestnictwa, korzystania z Platformy Smartfunds. Niepodanie wymaganych danych osobowych oznacza brak możliwości zawarcia Umowy Uczestnictwa rejestracji Konta i korzystania z usług Platformy Smartfunds (zgodnie z art. 6 ust. 1 (b) RODO).

Na podstawie odrębnej (dobrowolnej, konkretnej, świadomej i jednoznacznej) zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 (a) RODO) możemy przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celu bezpośredniej komunikacji marketingowej z wykorzystaniem poczty elektronicznej, notyfikacji, komunikatorów internetowych, połączeń telefonicznych, wiadomości tekstowych oraz tradycyjnej korespondencji. Zależnie od okoliczności możemy również poprosić o zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach niezwiązanych z korzystaniem z usług Platformy Smartfunds.

Ponadto możemy przetwarzać dane osobowe w ramach prawnie uzasadnionych interesów w celu monitorowania sposobu korzystania z Platformy Smartfunds, informowania o Kampaniach, podnoszenia jakości oraz rozwoju naszych usług, zapewnienia bezpieczeństwa Użytkowników, zwalczania oszustw i nadużyć lub jeżeli jest to konieczne do ustalenia i ochrony naszych praw lub dochodzenia roszczeń (zgodnie z art. 6 ust. 1 (f) RODO).

Przetwarzamy także dane osobowe na podstawie i w ramach obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa (w szczególności w świetle obowiązujących przepisów dotyczących przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, jak również przepisów podatkowych i regulacji prawnych) (zgodnie z art. 6 ust. 1 (c) RODO).

Przez jaki okres będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe tak długo, jak jest to koniecznie dla realizacji celów w związku z którymi zostały one zebrane, w szczególności tak długo jak pozostaniesz zarejestrowanym Użytkownikiem Platformy Smartfunds lub będziesz posiadał Jednostki Udziałowe (odpowiednio - w zależności które z tych okoliczności będą trwać dłużej). Po upływie powyższego okresu dane zostaną usunięte, chyba że ich dalsze przetwarzanie w określonym zakresie stanowi obowiązek wynikający z przepisów prawa, pozostaje koniecznie dla wywiązania się z zobowiązań umownych, dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników, zwalczania oszustw i nadużyć lub też ustalenia i ochrony naszych praw lub dochodzenia roszczeń. Co do zasady dane osobowe będą przechowywane:

  • zgodnie z maksymalnym okresem przedawnienia dla roszczeń wynikających z Umowy Uczestnictwa;
  • zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi wygaśnięcia zobowiązań publicznoprawnych (w szczególności podatkowych);
  • w innych przypadkach co do zasady nie dłużej niż przez dziesięć lat.

Czy przetwarzamy Twoje dane automatycznie (w tym poprzez profilowanie)?

Niektóre dane osobowe mogą być przez nas przetwarzane automatycznie, w szczególności dla celów analizy statystycznej lub prezentowania zindywidualizowanych treści marketingowych, jednak nie będzie to wpływać na Twoje uprawnienia lub wywoływać jakichkolwiek skutków prawnych.

Gdzie przechowujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przechowywane w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”). Niektóre z usług, z których korzystamy mogą jednak wymagać przekazania i przetwarzania danych także poza EOG. Każdy taki transfer danych osobowych będzie zgodny z obowiązującymi przepisami oraz będzie odbywać się w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne (w tym m.in. standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych zatwierdzone przez Komisję Europejską).

Jak chronimy dane osobowe?

Wdrażamy odpowiednie zabezpieczenia organizacyjne, techniczne i fizyczne w celu ochrony Twoich danych osobowych, z uwzględnieniem (i) stanu techniki, (ii) kosztów wdrożenia, (iii) charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania danych osobowych oraz (iv) ryzyka dla interesów Użytkownika. Jednocześnie należy zaznaczyć, że żaden system przesyłania lub przechowywania danych nie jest i nie może być całkowicie bezpieczny. Twoje dane są przechowywane w środowisku, które uważamy za dobrze chronione. Stosujemy między innymi następujące zabezpieczenia: dostęp do serwera za pomocą kluczy publiczno-prywatnych, dostęp do bazy danych z adresów IP znajdujących się na białej liście, wszelka komunikacja prowadzona za pomocą bezpiecznych protokołów.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Usługodawcy

Udostępniamy dane osobowe firmom, które świadczą dla nas usługi takie jak np. hosting i przechowanie danych, mailing, przetwarzanie płatności, dostarczanie narzędzi komunikacji z użytkownikami, analiza danych i badania satysfakcji klientów oraz inne usługi konieczne lub wspierające prowadzenie działalności drogą elektroniczną dla zapewnienia wysokiej jakości obsługi, satysfakcji i bezpieczeństwa użytkowników. Możemy również udostępnić dane osobowe podmiotom świadczącym dla nas: usługi księgowe, kadrowo – płacowe, usługi marketingowe, usługi IT, usługi finansowe, usługi prawne, usługi konsultingowe i inne usługi związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach wykonywanych dla nas usług są zobowiązane do zapewnienia ich ochrony oraz respektowania przysługujących Ci praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Spółki

W zakresie niezbędnym do wykonania postanowień Umowy Uczestnictwa, w szczególności w celu wyjścia z inwestycji, możemy udostępniać dane osobowe Spółkom (w tym członkom jej organów, pracownikom, współpracownikom, doradcom, jak również inwestorom Spółki).

Podmioty powiązane i reorganizacje

Możemy udostępniać dane osobowe podmiotom powiązanym z nami osobowo, kapitałowo lub w inny sposób. W przypadku połączenia lub przejęcia, jak również reorganizacji naszej działalności, podjęcia wspólnych przedsięwzięć z innymi podmiotami oraz wydzielenia lub zbycia całości lub części naszej działalności możemy przenieść niektóre lub wszystkie dane osobowe do innych podmiotów.

Obowiązki prawne i bezpieczeństwo

Możemy przekazywać dane osobowe właściwym organom administracyjnym, instytucjom i innym uprawnionym podmiotom w kraju i za granicą jeżeli wymagają tego od nas obowiązujące przepisy prawa, jak również na ich żądanie w ramach przewidzianych prawem procedur. Możemy także przekazywać dane osobowe organom, instytucjom i osobom trzecim dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników, zwalczania oszustw i nadużyć lub jeżeli jest to konieczne do ustalenia i ochrony naszych praw lub dochodzenia roszczeń.

Jakie posiadasz prawa?

W związku z przetwarzaniem danych osobowych korzystasz z wielu praw. Możesz uzyskać dodatkowe informacje o zakresie i sposobie wykonywania Twoich uprawnień kontaktując się z nami (w szczególności przy wykorzystaniu danych kontaktowych wskazanych na wstępie niniejszej Polityki).

Prawo dostępu do danych

Masz prawo żądać od nas informacji o tym czy przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz m.in. w jakim zakresie, w jakim celu i w jaki sposób to robimy, z kim dzielimy się posiadanymi danymi oraz skąd je pozyskaliśmy. Możesz złożyć stosowny wniosek poprzez wskazany przez nas kontaktowy adres e-mail lub w inny wybrany przez Ciebie sposób.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo otrzymać kopię danych osobowych, których nam dostarczyłeś w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie, a także żądać przekazania tych danych innemu podmiotowi.

Prawo do poprawiania danych

Masz prawo zażądać od nas niezwłocznego poprawienia nieprawidłowych danych oraz - z uwzględnieniem celów przetwarzania - uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

Prawo do usunięcia danych

Masz prawo żądać niezwłocznego usunięcia dotyczących Cię danych osobowych, gdy: (i) nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, (ii) cofnąłeś zgodę na przetwarzanie danych, a my nie posiadamy innej ważnej podstawy do ich przetwarzania, (iii) wniosłeś sprzeciw i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, (iv) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, (v) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego. Mogą jednak występować prawnie uzasadnione wyjątkowe przypadki, w których nie będziemy mogli zrealizować Twojego żądania.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych: (i) jeśli uważasz, że Twoje dane są niepoprawne i zgłosisz to nam – ograniczymy przetwarzanie do czasu aż sprawdzimy poprawność danych, (ii) jeśli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale nie zgadzasz się na usunięcie danych, (iii) jeśli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych do właściwych celów przetwarzania, ale są one konieczne do dochodzenia roszczeń, ustalenia lub ochrony praw, (iv) w przypadku Twojego sprzeciwu odnośnie przetwarzania danych - do czasu zbadania czy mamy prawnie uzasadniony nadrzędny interes uzasadniający dalsze przewarzanie, pomimo sprzeciwu.

Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie

Jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego już dokonaliśmy na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem.

Prawo do sprzeciwu

Masz prawo wnieść w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych (w tym profilowania) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub osoby trzeciej. Dalsze przetwarzanie danych jest możliwe tylko wówczas, gdy istnieją ważne prawnie uzasadnione nadrzędne podstawy do przetwarzania danych osobowych lub określone dane są one konieczne do dochodzenia roszczeń, ustalenia lub ochrony praw.

Prawo do niewyrażenia zgody na marketing bezpośredni

Masz prawo wnieść w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego (w tym profilowania) w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. W razie sprzeciwu Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do takich celów.

W jaki sposób możesz skorzystać ze swoich praw?

Przepisy prawa nie wymagają szczególnej formy lub sposobu komunikacji dla wykonywania przysługujących Ci praw. Przykładamy jednak dużą wagę do zapewnienia efektywnej możliwość ich realizacji, dlatego przewidzieliśmy dedykowany kanał kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej do obsługi zapytań, zgłoszeń i wniosków związanych z realizacją powyższych uprawnień: iodo@smartfunds.pl

Prawo zgłoszenia skargi w organie nadzorczym

Jeśli Twoim zdaniem przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób niewłaściwy, możesz zawsze skontaktować się z nami, jak również wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Aktualizacje i zmiany Polityki Prywatności

Zastrzegamy prawo do jednostronnej zmiany niniejszej Polityki w przypadku zmiany naszych praktyk przetwarzania danych osobowych lub konieczności zmiany Polityki Prywatności zgodnie z obowiązującym prawem, orzecznictwem lub wytycznymi wydanymi przez właściwe organy. Poinformujemy Cię niezwłocznie o każdej istotnej zmianie przed wejściem zmian w życie. Będziesz również zawsze posiadać dostęp do aktualnej wersji Polityki na stronie internetowej Platformy Smartfunds.

Zapoznaj się ponadto z pełną polityką prywatności dla cookies i innych podobnych technologii, która dostępna jest po tym linkiem: Polityka Prywatności Cookies.