REGULAMIN UCZESTNICTWA W KAMPANIACH EQUITY CROWDFUNDING SMARTFUNDS

Z dnia 01.04.2022 r.

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin Uczestnictwa w Kampaniach Equity Crowdfunding Smartfunds (“Regulamin”) określa prawa i obowiązki Użytkowników oraz Smartfunds dotyczące uczestnictwa Użytkowników w kampaniach equity crowdfunding na Platformie Smartfunds, inwestycji w udziały spółek prowadzących kampanie oraz stosunku powiernictwa.

1.2. Regulamin – wraz z ewentualnymi innymi dokumentami takimi jak Parametry Kampanii oraz Polityka Prywatności stanowi integralną część umowy uczestnictwa w Kampanii (“Umowa Uczestnictwa” lub “Umowa”). Użytkownik powinien zapoznać się dokładnie z treścią dokumentów stanowiących łącznie Umowę Uczestnictwa (w tym niniejszego Regulaminu) oraz zachować ich egzemplarz w formie drukowanej lub elektronicznej.

1.3. Poprzez rejestrację Konta na Platformie Smartfunds Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z wszystkimi postanowieniami niniejszego Regulaminu, Specyfikacji Parametrów Kampanii oraz Polityki Prywatności, wyraża zgodę na ich brzmienie oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. Rejestracja Konta oznacza zawarcie Umowy Uczestnictwa na wyżej wskazanych warunkach.

2. Definicje

2.1. O ile w sposób jednoznaczny nie wynika inaczej z kontekstu zastosowania, wyrażenia użyte w Regulaminie posiadają następujące znaczenie:

a) „Akcje” posiada znaczenie określone w pkt 13.15. Regulaminu;

b) „Bezpośredni Wspólnik” posiada znaczenie określone w pkt 11.1. Regulaminu;

c) „Cel Minimum” oznacza najmniejszą wartość łącznego zaangażowania inwestycyjnego Użytkowników, której osiągnięcie w Okresie Prekampanii I Podstawowym Okresie Kampanii oznacza zakończenie Kampanii powodzeniem;

d) „Dokumenty Finalizacji” posiada znaczenie określone w pkt 10.3. Regulaminu;

e) „dzień roboczy” oznacza każdy dzień, który nie jest sobotą, niedzielą lub innym dniem ustawowo wolnym od pracy w Polsce, zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 90);

f) „Jednostki Udziałowe” (lub „Jednostki) – oznaczają uprawnienia Użytkowników dotyczące ułamkowych części Udziałów opisane szczegółowo w treści niniejszego Regulaminu oraz Parametrach Kampanii;

g) „Kampania” oznacza kampanię equity crowdfunding stworzoną przez lub w imieniu Spółki na Platformie Smartfunds oraz prowadzoną w celu pozyskania kapitału od Użytkowników Smartfunds;

h) „konsument” oznacza konsumenta w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, jak również inne osoby wobec których na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa stosuje się przepisy dotyczące ochrony praw i interesów konsumenta w określonych okolicznościach;

i) „Konto Użytkownika” (lub „Konto”) oznacza zasoby informatyczne przypisane indywidualnie Użytkownikowi w ramach rejestracji za pomocą loginu, hasła lub innych metod weryfikacji uprawnień dostępowych i tożsamości, umożliwiające Użytkownikowi uwierzytelnienie się oraz dostęp i zarządzanie funkcjonalnościami Platformy;

j) „Łączna Wartość Zaangażowania” oznacza łączną kwotę zaangażowania inwestycyjnego w Spółkę w ramach prowadzonej Kampanii;

k) „Okres Prekampanii” oznacza okres, w którym prowadzone są działania w ramach Prekampanii;

l) „Okres Kampanii” oznacza okres prowadzenia Kampanii;

m) „Okres Dodatkowej Oferty” oznacza część Okresu Kampanii po osiągnięciu co najmniej Celu Minimum, w oferowana jest dodatkowa pula Udziałów;

n) „Opłata Administracyjna”, „Opłata” posiada znaczenie określone w pkt 15.1. Regulaminu;

o) „Organizacja” posiada znaczenie określone w pkt 3.1. Regulaminu;

p) „Ostrzeżenie” posiada znaczenie określone w pkt 7.7. Regulaminu;

q) „otwarcie Kampanii” posiada znaczenie określone w pkt 6.5. Regulaminu;

r) „Parametry Kampanii” oznaczają liczbę i cenę objęcia Udziałów oraz ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki przy założeniu pełnego rozwodnienia udziałów Spółki, ewentualną możliwość zwiększenia zakresu oferty Udziałów w Okresie Dodatkowej Oferty oraz inne warunki danej Kampanii;

s) „Platforma Smartfunds”, „Platforma” oznacza witrynę internetową Smartfunds oraz wszystkie powiązane z nią strony, podstrony i inne witryny internetowe należące do Smartfunds i służące przeprowadzaniu lub wspieraniu przeprowadzania Kampanii;

t) „Prekampania” oznacza działania na Platformie Smartfunds, stanowiące wstępny etap Kampanii, polegające na skierowaniu treści informacyjnych Spółki do wyselekcjonowanej, zamkniętej grupy Użytkowników Platformy Smartfunds;

u) „Przedstawiciel Organizacji”, „Przedstawiciel” posiada znaczenie określone w pkt 3.2. Regulaminu;

v) „Regulamin”, oznaczają niniejszy Regulamin Uczestnictwa w Kampaniach Equity Crowdfunding Smartfunds;

w) „Smartfunds” oznacza łącznie: Smartfunds SA oraz Smartfunds Powiernictwo;

x) „Smartfunds SA” oznacza SMARTFUNDS Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 6/12, 00-503 Warszawa, REGON: 381592360 NIP: 1132985401 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000751969, z kapitałem zakładowym w wysokości 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych) w całości wpłaconym;

y) „Smartfunds Powiernictwo” oznacza SMARTFUNDS POWIERNICTWO Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 6/12, 00-503 Warszawa, REGON: 381592360, NIP: 1132985401, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000757972, z kapitałem zakładowym w wysokości 10 000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych);

z) „Spółka” oznacza spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego, w szczególności ustawą z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tj. Z dnia 22 lutego 2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 505, ze zm.), której dotyczy dana Kampania;

aa) „Strona” (odpowiednio: „Strony”) oznacza łącznie lub osobno Smartfunds i Użytkownika;

bb) „treści informacyjne” posiada znaczenie określone w pkt 6.2. Regulaminu;

cc) „treści Użytkownika” oznacza wszelkie informacje i inne materiały (w tym graficzne, audio, wizualne i audiowizualne lub inne) udostępniane przez Użytkownika na Platformie Smartfunds;

dd) „Udziały” oznaczają nowe udziały w Spółce, których dotyczy dana Kampania;

ee) „Umowa Uczestnictwa”, „Umowa” posiada znaczenie określone w pkt 1.2. Regulaminu;

ff) „Użytkownik Platformy Smartfunds” , „Użytkownik” oznacza stronę Umowy - osobę fizyczną, osobę prawną lub inną jednostkę organizacyjną posiadającą podmiotowość prawną w świetle polskiego prawa, która została zarejestrowana jako Użytkownik Platformy Smartfunds oraz została pozytywnie zweryfikowana w świetle procedur wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa;

gg) „Użytkownik Indywidualny” posiada znaczenie określone w pkt 3.1. Regulaminu;

hh) „Użytkownik Kwalifikowany” posiada znaczenie określone w pkt 4.1. Regulaminu;

ii) „Warunki Zamknięcia” posiada znaczenie określone w pkt 10.3. Regulaminu;

jj) „zaangażowanie inwestycyjne” oznacza podjęcie przez Użytkownika Platformy Smartfunds decyzji o inwestycji w Spółkę w związku z prowadzoną Kampanią, pod warunkiem (łącznie), iż: (i) decyzja o zaangażowaniu inwestycyjnym uzyskała pozytywną weryfikację ze strony Smartfunds (ii) decyzja o zaangażowaniu inwestycyjnym nie została skutecznie wycofana przez Użytkownika lub Smartfunds oraz (iii) Użytkownik dokonał pełnej wpłaty na poczet inwestycji.

3. Korzystanie z Platformy

3.1. Użytkownikiem może być wyłącznie osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (“Użytkownik Indywidualny”), jak również osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną, działająca poprzez swoje organy lub właściwie umocowanych przedstawicieli (“Organizacja”).

3.2. Organizacja zobowiązana jest wskazać jedną osobę fizyczną będącą jej przedstawicielem dla wykonywania praw i obowiązków Użytkownika w ramach Umowy (“Przedstawiciel Organizacji” lub „Przedstawiciel”). Organizacja może w każdym czasie wskazać nowego Przedstawiciela w miejsce dotychczasowego. Postanowienia Umowy odnoszące się do Użytkownika powinny być rozumiane również jako odnoszące się do Przedstawiciela Organizacji.

3.3. Użytkownik zainteresowany uczestnictwem w Kampanii i uzyskaniem Jednostek Udziałowych musi dokonać rejestracji Konta zgodnie z procedurą Platformy Smartfunds. Konto umożliwia Użytkownikowi uwierzytelnienie się do Platformy Smartfunds oraz dostęp i zarządzanie jej funkcjonalnościami. Informacje, w tym dane osobowe podane podczas rejestracji Konta oraz uzupełniane w toku korzystani z Konta, są niezbędne m.in. do identyfikacji Użytkownika, weryfikacji spełnienia warunków rejestracji Konta, komunikacji z Użytkownikiem, wykonania zobowiązań lub realizacji obowiązków ciążących na Smartfunds na podstawie obowiązujących przepisów prawa (takich jak np. obowiązek przeciwdziałania wprowadzeniu do legalnego obrotu pieniędzy lub innych wartości majątkowych uzyskanych z nielegalnych źródeł bądź służących do finansowania nielegalnej działalności) lub na podstawie wyroków, postanowień, decyzji i innych aktów urzędowych właściwych sądów, organów i instytucji.

3.4. Z zastrzeżeniem niezbędnych wyjątków, co do zasady wszelkie działania i czynności Użytkownika w szczególności dotyczące udziału w Kampanii, posiadanych Jednostek Udziałowych po zakończeniu Kampanii oraz związanych z nimi wypłat pieniężnych z tytułu dywidend lub zbycia Udziałów, będą dokonywane na podstawie informacji i dokumentów elektronicznych poprzez Konto Użytkownika na Platformie Smartfunds.

3.5. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za formę oraz treść działań i czynności wykonywanych w ramach jego Konta, jak również za zapewnienie bezpieczeństwa haseł lub innych środków wykorzystywanych w celu weryfikacji uprawnień dostępowych i tożsamości Użytkownika. Konto Użytkownika jest osobiste i nieprzenaszalne – wszelkie działania i czynności wykonywane w ramach Konta są przypisane Użytkownikowi. Smartfunds nie ponosi odpowiedzialności – w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo – za ewentualne szkody, wydatki, koszty i straty wynikające bezpośrednio lub pośrednio z nieprzestrzegania przez Użytkownika powyższych obowiązków.

3.6. Użytkownik udziela Smartfunds w okresie obowiązywania Umowy niewyłącznej licencji na używanie, powielanie, dystrybucję, modyfikację, adaptację, publiczne wyświetlanie, publiczne wykonywanie i inne korzystanie z treści Użytkownika w celu prowadzenia Platformy Smartfunds i wykonywania obowiązków wynikających z Umowy Uczestnictwa. Użytkownik zapewnia, że posiada niezbędne prawa do udzielenia powyższej licencji na treści Użytkownika, a korzystanie z treści Użytkownika przez Smartfunds nie będzie naruszać praw osób trzecich, w tym praw własności intelektualnej.

3.7. Treści Użytkownika nie mogą prezentować ani promować przemocy, nielegalnej działalności lub naruszać praw i dóbr osobistych innych osób, w tym pozostawać niezgodne z prawem, obraźliwe, grożące, zniesławiające, nieprzyzwoite, służące głównie prowokowaniu emocjonalnych reakcji innych osób, w szczególności agresji lub niepokoju. Ponadto Smartfunds zastrzega, że treści Użytkownika nie mogą dotyczyć komunikacji sprzedażowej, służyć promocji lub marketingowi produktów lub usług Użytkownika albo podmiotów trzecich, agitacji lub propagowaniu treści o charakterze politycznym albo religijnym, jak również w stanowić przejawu tzw. spamu.

3.8. Smartfunds zastrzega sobie prawo (lecz nie stanowi to obowiązku Smartfunds) do monitorowania oraz usuwania treści Użytkownika udostępnianej z naruszeniem powyższych zasad wg uznania Smartfunds.

3.9. Użytkownik zapewnia, że wszystkie informacje podane podczas rejestracji i korzystania z Konta, w szczególności podczas autoweryfikacji Użytkownika zgodnie z pkt 3.3. Regulaminu, są kompletne i dokładne oraz że będzie niezwłocznie aktualizować takie informacje, aby były kompletne i dokładne pod każdym względem w całym okresie obowiązywania Umowy. Smartfunds zastrzega sobie prawo do weryfikacji tożsamości Użytkownika oraz spełnienia warunków rejestracji Konta i zawarcia Umowy w każdym czasie.

3.10. Niedozwolone jest rejestrowanie Kont, przystępowanie do Umowy oraz uczestniczenie w Kampanii przez Użytkowników podlegających jurysdykcji państw, w których przedmiot, treść lub cel Umowy jest zabroniony w świetle prawa.

4. Warunki udziału w Kampanii

4.1. W celu zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa Użytkowników oraz uzyskania niezbędnych potwierdzeń, że decyzje dotyczące udziału w Kampanii są podejmowane w sposób świadomy i niezależny, przy wystarczającym zrozumieniu ryzyka inwestycyjnego oraz rozsądnym uwzględnieniu wszystkich istotnych okoliczności dotyczących w szczególności: Spółki, Parametrów Kampanii, majątku i dochodów Użytkownika, Smartfunds wymaga, aby Użytkownicy dopuszczeni do udziału w Kampanii dokonali uprzedniej autoweryfikacji, a w przypadku jej pozytywnego wyniku złożyli stosowne oświadczenie dotyczące posiadanego doświadczenia i wiedzy (“Użytkownik Kwalifikowany”).

4.2. Jako Użytkownik Kwalifikowany może być traktowany Użytkownik, który m.in:

a) regularnie na własny rachunek przeprowadza transakcje na rynku zorganizowanym;

b) posiada portfel inwestycyjny obejmujący środki pieniężne i instrumenty finansowe o wartości przekraczającej co najmniej dziesięciokrotnie najwyższe przewidywane przez Użytkownika zaangażowanie w ramach jednej Kampanii;

c) posiada istotne doświadczenie zawodowe w sektorze finansowym lub odpowiednie wykształcenie, w szczególności z zakresu ekonomii i finansów;

d) korzysta – we własnym zakresie – z profesjonalnego doradztwa inwestycyjnego.
Użytkownik zobowiązany jest do samodzielnego rozważenia spełnienia powyższych warunków oraz złożenia stosownego oświadczenia – przy uwzględnieniu brzmienia pkt 3.9. Regulaminu – poprzez Platformę Smartfunds. Złożenie przez Użytkownika powyższego oświadczenia oznacza, że Użytkownik zapewnia Smartfunds, iż posiada niezbędne doświadczenie i wiedzę umożliwiające świadome i niezależne podejmowanie decyzji inwestycyjnych przy wystarczającym zrozumieniu ryzyka inwestycyjnego związanego z inwestycjami na wczesnym etapie oraz rozsądnym uwzględnieniu wszystkich istotnych okoliczności. Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Smartfunds w przypadku, gdy z jakichkolwiek powodów nie może być dłużej traktowany jako Użytkownik Kwalifikowany.

4.3. Wyłącznie Użytkownicy Kwalifikowani są uprawnieni do udziału w Kampanii. W przypadku gdy dany Użytkownik podjął decyzję o istotnym zaangażowaniu inwestycyjnym, tj. przekraczającym 2% (dwa procent) wartości Celu Minimum danej Kampanii, Smartfunds– wg własnego uznania – jest uprawnione (lecz nie zobowiązane) do podjęcia dodatkowych czynności i działań w celu weryfikacji czy dany Użytkownik posiada niezbędne doświadczenie i wiedzę umożliwiające świadome i niezależne podejmowanie decyzji inwestycyjnych przy wystarczającym zrozumieniu ryzyka inwestycyjnego związanego z inwestycjami na wczesnym etapie oraz rozsądnym uwzględnieniu wszystkich istotnych okoliczności. W powyższym celu Smartfunds może żądać przedstawienia przez Użytkownika określonych informacji i dokumentów.

4.4. Pomimo złożenia stosownego oświadczenia przez Użytkownika dotyczącego uznania go za Użytkownika Kwalifikowanego, decyzja o umożliwieniu danemu Użytkownikowi udziału w Kampanii zależy wyłącznie od uznania Smartfunds. W celu ochrony interesów Platformy oraz innych Użytkowników i Spółki Smartfunds zastrzega sobie prawo – wg własnego uznania i z jakiegokolwiek powodu lub bez powodu – do uniemożliwienia danemu Użytkownikowi udziału w Kampanii lub cofnięcia w dowolnej chwili nadanego wcześniej upoważnienia w szczególności jeżeli pojawią się w ocenie Smartfunds podstawy do uznania, że dany Użytkownik nie posiada niezbędnego doświadczenia i wiedzy umożliwiającej świadome i niezależne podejmowanie decyzji inwestycyjnych przy wystarczającym zrozumieniu ryzyka inwestycyjnego związanego z inwestycjami na wczesnym etapie oraz rozsądnym uwzględnieniu wszystkich istotnych okoliczności, jak również z innych przyczyn. Smartfunds nie ponosi odpowiedzialności – w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo – za ewentualne szkody, wydatki, koszty i straty wynikające bezpośrednio lub pośrednio z wykonania w stosunku do Użytkownika powyższych uprawnień.

4.5. Cofnięcie upoważnienia oraz rezygnacja z funkcjonalności Konta umożliwiających udział w Kampanii może nastąpić również na wniosek Użytkownika.

4.6. Uwzględniając obowiązujące przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, Smartfunds zobowiązane jest do stosowania środków bezpieczeństwa finansowego obejmujących w szczególności:

a) identyfikację Użytkownika oraz weryfikację jego tożsamości;

b) identyfikację beneficjenta rzeczywistego w stosunku do Użytkownika oraz podejmowanie uzasadnionych czynności w celu weryfikacji jego tożsamości oraz ustalenia struktury własności i kontroli - w przypadku Organizacji;

c) ocenę stosunków gospodarczych i - stosownie do sytuacji - uzyskanie informacji na temat ich celu i zamierzonego charakteru;

d) bieżące monitorowanie stosunków gospodarczych Użytkownika, w tym: analizę transakcji przeprowadzanych w ramach stosunków gospodarczych w celu zapewnienia, że transakcje te są zgodne z wiedzą instytucji obowiązanej o Użytkowniku, rodzaju i zakresie prowadzonej przez niego działalności oraz zgodne z ryzykiem prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związanym z tym Użytkownikem, badanie źródła pochodzenia wartości majątkowych będących w dyspozycji Użytkownika - w przypadkach uzasadnionych okolicznościami oraz zapewnienia, że posiadane dokumenty, dane lub informacje dotyczące stosunków gospodarczych są na bieżąco aktualizowane.

4.7. W celu wykonania powyższych obowiązków, Smartfunds może żądać przy rejestracji Konta, w szczególności w ramach procedury „poznaj swojego klienta” (oraz – stosownie do okoliczności – także później w ramach procedury „ciągłej należytej staranności”) przedstawienia przez Użytkownika określonych informacji i dokumentów, jak również przetwarzać informacje zawarte w dokumentach tożsamości Użytkownika i Przedstawiciela. Smartfunds nie ponosi odpowiedzialności – w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo – za ewentualne szkody, wydatki, koszty i straty wynikające bezpośrednio lub pośrednio z braku możliwości udziału Użytkownika w Kampanii do czasu należytego wykonania obowiązków związanych ze stosowaniem przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

5. Jednostki udziałowe

5.1. Użytkownicy Kwalifikowani są uprawnieni do udziału w Kampanii oraz podejmowania zaangażowania inwestycyjnego. Jednostki Udziałowe stanowią pakiet uprawnień przypisanych Użytkownikowi dotyczący ułamkowych części Udziałów obejmowanych w wykonaniu Umowy przez Smartfunds Powiernictwo występujące w charakterze powiernika Użytkownika i nominalnego wspólnika Spółki. Jednostki Udziałowe obejmują m.in. uprawnienie Użytkownika do otrzymywania wypłat pieniężnych z tytułu dywidend lub z tytułu likwidacji / wyjścia z inwestycji w Udziały (po potrąceniu opłat należnych Smartfunds na podstawie Umowy). Jednostki Udziałowe nie są papierami wartościowymi ani nie stanowią dokumentów legitymacyjnych Użytkownika. ‘Jednostki Udziałowe’ zgodnie ze znaczeniem nadanym im w treści Umowy Uczestnictwa są wyłącznie skrótowym określeniem całokształtu uprawnień Użytkownika wynikających z Umowy Uczestnictwa w odniesieniu do Udziałów.

5.2. W ramach Umowy Smartfunds Powiernictwo będzie występowało wobec Spółki i osób trzecich jako posiadacz (właściciel) Udziałów oraz będzie zarządzało Udziałami we własnym imieniu, lecz jako powiernik działający na zlecenie Użytkowników posiadających Jednostki Udziałowe. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Jednostki Udziałowe nie stanowią Udziałów i nie są równoznaczne z Udziałami, lecz oznaczają wyłącznie uprawnienia wynikające z Umowy Uczestnictwa, tym samym Użytkownik poprzez udział w Kampanii nie stanie się bezpośrednim formalnym wspólnikiem Spółki ani nie będzie w takiej samej sytuacji prawnej, w jakiej znajdowaliby się bezpośredni wspólnicy Spółki, a jedynie będzie posiadał określone w Umowie uprawnienia i roszczenia wobec Smartfunds. Dla usunięcia wszelkich ewentualnych wątpliwości, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Jednostki Udziałowe nie są papierami wartościowymi ani nie stanowią dokumentów legitymacyjnych Użytkownika. ‘Jednostki Udziałowe’ zgodnie ze znaczeniem nadanym im w treści Umowy Uczestnictwa są wyłącznie skrótowym określeniem całokształtu uprawnień Użytkownika wynikających z Umowy Uczestnictwa. Powyższy model został przyjęty w interesie samych Użytkowników oraz Spółki z uwagi na zapewnienie – z jednej strony – minimalnej ochrony interesów Użytkowników w ramach zarządu powierniczego skupiającego cały pakiet Udziałów; z drugiej strony – umożliwienia inwestycji w Spółkę znacznej liczby podmiotów angażujących indywidualnie relatywnie niewielkie środki oraz w celu sprawnej administracji całym pakietem Udziałów skupionym w posiadaniu nominalnego wspólnika – Smartfunds Powiernictwo – działającego jako powiernik na zlecenie oraz w interesie uprawnionych Użytkowników.

6. Przygotowanie Kampanii

6.1. Ocena możliwości przeprowadzenia Kampanii przez Spółkę zależy od uznania Smartfunds. Spółka może zostać zobowiązana przez Smartfunds do przedstawienia określonych informacji dla oceny jej działalności oraz zdolności do skutecznego przeprowadzenia Kampanii.

6.2. Przygotowanie Kampanii polega na stworzeniu treści informacyjnych opisujących model biznesowy, sytuację rynkową, finansową, majątkową i prawną Spółki, jak również strukturę oferty oraz wszelkie inne kwestie istotne z punktu widzenia podjęcia przez Użytkowników Platformy Smartfunds decyzji w przedmiocie zaangażowania inwestycyjnego (“treści informacyjne”).

6.3. Spółka zobowiązana jest do przygotowania i aktualizacji treści informacyjnych dla celów Kampanii w zakresie, w sposób i w terminach określonych przez Smartfunds.

6.4. Smartfunds dokonuje przeglądu treści informacyjnych przedstawionych przez Spółkę. Spółka może zostać zobowiązana przez Smartfunds do określonej zmiany, poprawienia lub uzupełnienia treści informacyjnych.

6.5. Smartfunds według własnego uznania podejmuje decyzję o ostatecznej akceptacji lub odmowie akceptacji treści informacyjnych Spółki. W przypadku akceptacji, Smartfunds dokonuje otwarcia Kampanii oraz udostępnia treści informacyjne Użytkownikom Platformy Smartfunds w celu dokonania przez nich oceny inwestycji oraz podjęcia decyzji o zaangażowaniu inwestycyjnym w ramach Kampanii (“otwarcie Kampanii”).

7. Przystąpienie do Kampanii

7.1. Smartfunds udostępnia za pośrednictwem Platformy treści informacyjne dotyczące Spółki oraz Parametry Kampanii. Użytkownik zobowiązany jest do szczegółowego zapoznania się z powyższymi informacjami oraz może przekazać za pośrednictwem Platormy Smartfunds ewentualne pytania dotyczące przedstawionych informacji lub Spółki. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo, wyłączną odpowiedzialność za treść wszelkich informacji dotyczących Spółki zamieszczonych na Platformie Smartfunds ponosi Spółka.

7.2. Smartfunds dokłada starań, aby informacje Spółki prezentowane na Platformie Smartfunds w związku z Kampanią były prawdziwe, rzetelne, kompletne i zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Smartfunds opiera się jednak w powyższym zakresie na informacjach, oświadczeniach i zapewnieniach samej Spółki, bez przeprowadzenia niezależnej weryfikacji własnej, a tym samym nie ponosi odpowiedzialności – w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy prawa – w przypadku gdyby informacje Spółki prezentowane na Platformie Smartfunds w związku z Kampanią nie były prawdziwe, rzetelne, kompletne i zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.

7.3. Z zastrzeżeniem powyższego postanowienia, Smartfunds informuje, a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Smartfunds uzyskał od Spółki pisemne zapewnienie i gwarancje, że zgodnie z najlepszą wiedzą członków jej organów, pracowników i współpracowników działających z zachowaniem najwyższej staranności:

a) wszelkie dokumenty, informacje i dane oraz inne treści informacyjne przekazane lub udostępnione przez Spółkę lub osoby działające w imieniu lub na rzecz Spółki (niezależnie od treści, formy i sposobu ich przekazania lub udostepnienia) są prawdziwe, rzetelne, kompletne i zgodne ze stanem faktycznym i prawnym;

b) wszelkie założenia ekonomiczne, przewidywania, prognozy oraz inne treści o ocennym charakterze przekazane lub udostępnione przez Spółkę lub osoby działające w imieniu lub na rzecz Spółki (niezależnie od treści, formy i sposobu ich przekazania lub udostepnienia) zostały sporządzone w dobrej wierze, z zachowaniem profesjonalnych standardów oraz przy uwzględnieniu wszelkich racjonalnych przewidywań co do rozwoju sytuacji ekonomicznej;

c) nie zostały pominięte żadne dokumenty, informacje ani dane istotne z punktu widzenia oceny modelu biznesowego, sytuacji rynkowej, finansowej, majątkowej i prawnej Spółki, jak również struktury oferty, innych aspektów funkcjonowania Spółki i jej pozycji rynkowej istotnych z punktu widzenia podjęcia przez Użytkowników Platformy Smartfunds decyzji w przedmiocie zaangażowania inwestycyjnego, a w kontekście powyższych nie występuje ryzyko wprowadzenia w błąd Użytkowników.

7.4. Z zastrzeżeniem powyższego postanowienia, Smartfunds informuje, a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Spółka zobowiązana jest do niezwłocznej aktualizacji wszelkich dokumentów, informacji i danych oraz innych treści informacyjnych (w tym założeń ekonomicznych, przewidywań, prognoz oraz pozostałych treści o ocennym charakterze) niezależnie od treści, formy i sposobu ich przekazania lub udostepnienia zgodnie z najlepszą wiedzą członków organów, pracowników i współpracowników Spółki działających z zachowaniem najwyższej staranności, w przypadku uzyskania informacji, wystąpienia zdarzeń lub ujawnienia okoliczności, które sprawiają, że powyższe mogą utracić atrybut prawdziwości, rzetelności, kompletności i zgodności ze stanem faktycznym i prawnym lub też – w świetle powyższego – wystąpi niezbędna potrzeba rewizji dotychczasowych założeń ekonomicznych, przewidywań, prognoz lub pozostałych treści informacyjnych o ocennym charakterze.

7.5. Smartfunds informuje, a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że, w okresie Kampanii Spółka zobowiązana jest nie przekazywać jakimkolwiek osobom i podmiotom oraz nie udostępniać publicznie jakichkolwiek informacji, które byłyby niezgodne z treścią powyższych postanowień, sprzeczne z treścią informacyjną przygotowaną na potrzeby Kampanii, powodowały asymetrię informacyjną pomiędzy Użytkownikami lub pomiędzy Użytkownikami i innymi osobami lub podmiotami, jak również w inny sposób mogłyby wprowadzać w błąd lub zakłócać przebieg Kampanii.

7.6. Smartfunds nie rekomenduje w żaden sposób inwestycji w daną Spółkę ani nie gwarantuje osiągnięcia przez Spółkę zakładanych celów strategicznych, wyników finansowych lub innego rezultatu – decyzja o zaangażowaniu inwestycyjnym i udziale w Kampanii jest wyłączną decyzją Użytkownika opartą o jego własną analizę. Smartfunds nie ponosi odpowiedzialności – w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo – za ewentualne szkody, wydatki, koszty i straty dotyczące bezpośrednio lub pośrednio przypadku gdy Spółka nie zrealizowała zakładanych celów lub oczekiwań ze strony Użytkownika.

7.7. Przed podjęciem decyzji o udziale w Kampanii i zaangażowaniu inwestycyjnym Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z “Ostrzeżeniem dotyczącym ryzyk związanych z udziałem w Kampanii” („Ostrzeżenie”) dostępnym na Platformie Smartfunds. Zawierając Umowę Uczestnictwa Użytkownik potwierdza zapoznanie się z Ostrzeżeniem.

8.Zaangażowanie inwestycyjne

8.1. W przypadku zakomunikowania przez Użytkownika za pośrednictwem Platformy Smartfunds zaangażowania inwestycyjnego w związku z prowadzoną Kampanią oraz pozytywnej weryfikacji takiej decyzji ze strony Smartfunds, Użytkownik zobowiązany jest do dokonania na rachunek pieniężny Smartfunds pełnej wpłaty w terminie 3 (trzech) dni roboczych od chwili otrzymania za pośrednictwem Platformy Smartfunds stosownej notyfikacji. Tytuł wpłaty powinien odpowiadać wskazaniom instrukcji udostępnionych Użytkownikowi za pośrednictwem Platformy Smartfunds.

8.2. Wpłaty na poczet Kampanii mogą być dokonywane wyłącznie z rachunków pieniężnych należących do danego Użytkownika na wskazany przez Smartfunds rachunek pieniężny. Dokonanie wpłaty na poczet Kampanii w inny sposób niż wskazany powyżej nie będzie stanowić skutecznej wpłaty i nie będzie brane pod uwagę przy alokacji Jednostek Udziałowych.

8.3. W przypadku dokonania wpłaty na poczet Kampanii z rachunku nienależącego do danego Użytkownika, Smartfunds dokona niezwłocznego zwrotu wpłaconych kwot na rachunek nadawcy. Kwoty wpłacone przez Użytkownika w inny sposób (np. poprzez przekaz pocztowy) zostaną zwrócone Użytkownikowi na wskazany przez niego rachunek pieniężny. Smartfunds nie będzie w jakikolwiek sposób odpowiedzialny za zwrot wpłat dokonanych w inny sposób, niż na rachunek pieniężny należący do Smartfunds. Smartfunds nie ponosi odpowiedzialności – w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo – za ewentualne szkody, wydatki, koszty i straty wynikające bezpośrednio lub pośrednio z naruszenia powyższych postanowień. W przypadku konieczności dokonania przez Smartfunds jakichkolwiek zwrotów pieniężnych na podstawie niniejszego postanowienia, Smartfunds będzie uprawniona do obciążenia odbiorcy kosztami transferów pieniężnych, przewalutowań, innych opłat bankowych lub innymi kosztami i wydatkami ponoszonymi przez Smartfunds w związku ze zwrotami pieniężnymi. Równowartość powyższych kosztów i wydatków zostanie potrącona przez Smartfunds z kwot należnych tytułem zwrotu. Wszelkie zwroty pieniężne będą dokonywanie bez jakichkolwiek odsetek lub oprocentowania.

8.4. Zasady dotyczące zwrotu określone w powyższym postanowieniu stosuje się również w przypadku dokonania przez Użytkownika wpłaty ponad kwotę wynikającą z deklarowanego zaangażowania inwestycyjnego (nadpłata).

8.5. O ile przewidują to Parametry Kampanii (oraz bez uszczerbku dla prawa Użytkownika będącego konsumentem do odstąpienia od Umowy zgodnie z pkt 19.1. Regulaminu), Użytkownik może być uprawniony do wycofania zaangażowania inwestycyjnego przez wskazany okres czasu. W przypadku wycofania przez Użytkownika zaangażowania inwestycyjnego, Smartfunds dokona niezwłocznego zwrotu wpłaconych kwot na rachunek pieniężny Użytkownika. W przypadku niewycofania zaangażowania inwestycyjnego w danym okresie czasu, zaangażowanie inwestycyjne staje się nieodwołalne. Jeżeli Parametry Kampanii nie przewidują uprawnienia Użytkownika do wycofania zaangażowania inwestycyjnego staje się ono nieodwołalne z chwilą wpłaty środków na poczet Kampanii. W powyższych przypadkach Użytkownik nie może domagać się zwrotu wpłaconych środków pieniężnych w innych okolicznościach niż w przypadku niedojścia do skutku Kampanii lub niezrealizowania inwestycji w Udziały Spółki zgodnie z Parametrami Kampanii oraz wyłącznie na zasadach określonych w Umowie. W przypadku konieczności dokonania przez Smartfunds jakichkolwiek zwrotów pieniężnych na podstawie niniejszego postanowienia, Smartfunds będzie uprawniona do obciążenia Użytkownika kosztami transferów pieniężnych, przewalutowań, innych opłat bankowych lub innymi kosztami i wydatkami ponoszonymi przez Smartfunds w związku ze zwrotami pieniężnymi. Równowartość powyższych kosztów i wydatków zostanie potrącona przez Smartfunds z kwot należnych tytułem zwrotu. Wszelkie zwroty pieniężne będą dokonywanie bez jakichkolwiek odsetek lub oprocentowania.

8.6. W przypadku braku pełnej terminowej wpłaty przez Użytkownika w ramach zaangażowania inwestycyjnego w Spółkę w związku z prowadzoną Kampanią oraz pozytywnej weryfikacji takiej decyzji ze strony Smartfunds, Użytkownik może zostać – wg uznania Smartfunds – pominięty w dalszym procesie finalizacji inwestycji lub liczba przyznanych mu Jednostek Udziałowych może zostać obniżona stosownie do wartości niepełnej wpłaty środków w ramach zaangażowania inwestcyjnego, a Smartfunds zastrzega sobie prawo dochodzenia od Użytkownika roszczeń odszkodowawczych na zasadach ogólnych. Brak terminowej wpłaty środków przez Użytkownika pomimo zakomunikowania przez Użytkownika za pośrednictwem Platformy Smartfunds zaangażowania inwestycyjnego w związku z prowadzoną Kampanią oraz pozytywnej weryfikacji takiej decyzji ze strony Smartfunds, oznacza rażące naruszenie postanowień Umowy.

8.7. W przypadku, gdy Kampania nie osiągnie Celu Minimum lub też z innych przyczyn zostanie zakończona, jak również w przypadku niezrealizowania inwestycji w Udziały Spółki zgodnie z Parametrami Kampanii z jakichkolwiek przyczyn, Smartfunds dokona zwrotu kwot wpłaconych zgodnie z powyższym postanowieniem na rachunek pieniężny właściwego Użytkownika. Zwrot zostanie dokonany w kwocie nominalnej wpłaty bez prawa do otrzymania przez Użytkownika jakichkolwiek odsetek lub oprocentowania, w terminie do 30 (trzydziestu) dni od dnia zakończenia Kampanii lub uzyskania jednoznacznego potwierdzenia braku możliwości zrealizowania inwestycji w Udziały Spółki. Smartfunds nie ponosi odpowiedzialności – w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo – za ewentualne szkody, wydatki, koszty i straty wynikające bezpośrednio lub pośrednio ze zwrotu wpłaconych kwot na rachunek pieniężny Użytkownika na podstawie niniejszego postanowienia. W przypadku konieczności dokonania przez Smartfunds jakichkolwiek zwrotów pieniężnych na podstawie niniejszego postanowienia, Smartfunds będzie uprawniona do obciążenia Użytkownika kosztami transferów pieniężnych, przewalutowań, innych opłat bankowych lub innymi kosztami i wydatkami ponoszonymi przez Smartfunds w związku ze zwrotami pieniężnymi. Równowartość powyższych kosztów i wydatków zostanie potrącona przez Smartfunds z kwot należnych tytułem zwrotu.

9. Przebieg Kampanii

9.1. Kampania może zostać rozpoczęta Prekampanią. W przypadku osiągnięcia Celu Minimum w Okresie Kampanii, Kampania może być kontynuowana przez Okres Dodatkowej Oferty.

9.2. W trakcie Kampanii Użytkownik Platformy Smartfunds podejmuje zaangażowanie inwestycyjne oraz określa jego wartość. Smartfunds uprawniona jest do weryfikacji zaangażowania inwestycyjnego na zasadach określonych w Umowie (w tym zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu) .

9.3. Zaangażowanie inwestycyjne Użytkowników może zostać wycofane wyłącznie w przypadkach i w terminach wynikających z przepisów prawa lub na zasadach określonych w Regulaminie.

9.4. Kampania ulega zakończeniu w przypadku:

a) osiągnięcia Celu Minimum (chyba że Strony przewidziały w Umowie możliwość dalszego prowadzenia Kampanii w Okresie Dodatkowej Oferty, w takim przypadku Kampania ulega zakończeniu z dniem upływu Okresu Dodatkowej Oferty);

b) upływu Okresu Kampanii;

c) podjęcia przez Spółkę umotywowanej decyzji o zakończeniu Kampanii;

d) podjęcia przez Smartfunds decyzji o zakończeniu Kampanii.
Smartfunds ani Spółka nie ponoszą wobec Użytkowników Platformy odpowiedzialności – w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo – za ewentualne szkody, wydatki, koszty i straty związane bezpośrednio lub pośrednio z podjęciem decyzji o zakończeniu Kampanii na podstawie ww. postanowień Regulaminu.

9.5. Smartfunds może według własnego uznania podjąć decyzję o zawieszeniu Kampanii na okres nie dłuższy niż dwa tygodnie do czasu wyjaśnienia przez Spółkę, inne osoby lub podmioty określonych okoliczności, o ile w ocenie i według uznania Smartfunds wymaga tego ochrona interesów Smartfunds lub interesów Użytkowników Platformy Smartfunds.

9.6. Jeżeli nie sprzeciwia się temu interes Użytkowników, w Okresie Kampanii, Smartfunds może z ważnych powodów – według uznania Smartfunds – przedłużyć Okres Kampanii lub zmienić Cel Minimum, przy czym zmianie nie może ulec cena objęcia Udziałów. Powiadomienie o zmianie Parametrów Kampanii może zostać przesłane pocztą elektroniczną, poprzez powiadomienie podczas logowania się na Platformie Smartfunds lub w inny sposób. W przypadku przedłużenia Okresu Kampanii lub zmiany Celu Minimum, Użytkownicy będą również uprawnieni do odstąpienia od Umowy i wycofania zaangażowania inwestycyjnego przy odpowiednim zastosowaniu postanowień pkt 19 Regulaminu w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zakomunikowania przez Smarfunds ww. zmiany Parametrów Kampanii.

9.7. Osiągnięcie Celu Minimum w Okresie Kampanii jest weryfikowane przy uwzględnieniu Łącznej Wartości Zaangażowania pomniejszonej o łączną wartość zaangażowania inwestycyjnego wycofanego przez Użytkowników na podstawie właściwych postanowień niniejszego Regulaminu (o ile jest to dopuszczalne w przypadku Kampanii). Z wyłączeniem przypadków gdy wartość niezrealizowanych zobowiązań Użytkowników do wpłaty w ramach zaangażowania inwestycyjnego w związku z prowadzoną Kampanią przekracza łącznie 10% (dziesięć procent) wartości Celu Minimum, przy weryfikacji osiągnięcia Celu Minimum w Okresie Kampanii nie bierze się pod uwagę przypadków naruszenia przez Użytkowników ww. zobowiązania, a Cel Minimum zostaje automatycznie obniżony o wartość niezrealizowanych zobowiązań. Jeżeli wartość niezrealizowanych zobowiązań Użytkowników do wpłaty na podstawie decyzji o inwestycji w Spółkę w związku z prowadzoną Kampanią przekracza łącznie 10% (dziesięć procent) wartości Celu Minimum, uznaje się, że Cel Minimum nie został osiągnięty w Kampanii.

9.8. Łączna Wartość Zaangażowania zostanie ustalona przez Smartfunds niezwłocznie po zamknięciu Kampanii zakończonej powodzeniem przy uwzględnieniu poniższych postanowień oraz odpowiednim zastosowaniu pkt 9.7. Regulaminu dotyczącego weryfikacji osiągnięcia Celu Minimum. Mając na względzie, iż Jednostki Udziałowe dotyczą ułamkowych części Udziałów, a suma przyznawanych Użytkownikom w ramach Kampanii Jednostek Udziałowych musi łącznie odpowiadać pełnym Udziałom, Smartfunds uprawniony jest do odpowiedniej redukcji liczby Jednostek Udziałowych przyznanych zarówno łącznie w ramach Kampanii, jak i poszczególnym Użytkownikom, proporcjonalnie do wartości zaangażowania inwestycyjnego każdego Użytkownika przy zastosowaniu wybranych przez Smartfunds metod zaokrąglania do liczby całkowitej. W związku z powyższym Smartfunds dokonuje zwrotu Użytkownikom odpowiedniej części wpłat tytułem zaangażowania kapitałowego, które nie znalazły pokrycia w przyznanych Jednostkach Udziałowych, przy odpowiednim zastosowaniu pkt 8.7. Regulaminu dotyczącego zwrotu Użytkownikom wpłacanych środków.

9.9. Po zakończeniu Kampanii Smartfunds przekaże Użytkownikom odpowiednie zawiadomienia obejmujące co najmniej informacje o liczbie Jednostek Udziałowych przyznanych danemu Użytkownikowi oraz Łącznej Wartości Zaangażowania i łącznej liczbie Jednostek Udziałowych przyznanych w ramach Kampanii. W przypadku braku powodzenia Kampanii lub jej zakończenia na podstawie właściwych postanowień Regulaminu bez alokowania Jednostek Udziałowych, Smartfunds przekaże Użytkownikom stosowne zawiadomienie oraz dokona zwrotu wpłaconych środków przy odpowiednim zastosowaniu pkt 8.7. Regulaminu dotyczącego zwrotu Użytkownikom wpłacanych środków.

10. Zamknięcie Kampanii i finalizacja inwestycji

10.1. Po zakończeniu Kampanii powodzeniem, Smartfunds przeprowadza due diligence Spółki. Wynik due diligence będzie warunkował kontynuowanie procesu inwestycyjnego, a stwierdzenie w procesie due diligence występowania istotnych - w ocenie Smartfunds - ryzyk prawnych stanowi podstawę do odmowy objęcia Udziałów w Spółce. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że due diligence przeprowadzane przez Smartfunds w procesie finalizacji inwestycji będzie miało ograniczony charakter oraz będzie dotyczyło podstawowych - w ocenie Smartfunds – aspektów funkcjonowania Spółki (szczegółowe informacje o zakresie due diligence Spółki będą dostępne na Platformie Smartfunds lub osobno na żądanie Użytkownika). Smartfunds nie ponosi odpowiedzialności – w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo – za ewentualne szkody, wydatki, koszty i straty związane bezpośrednio lub pośrednio z podjęciem przez Smartfunds decyzji o objęciu albo o odmowie objęcia Udziałów w Spółce w powyższych okolicznościach w oparciu o wyniki przeprowadzonego due diligence.

10.2. W przypadku gdy Spółka nie zgadza się z negatywnym wynikiem badania due diligence, może przedstawić Smartfunds żądanie poddania raportu due diligence ocenie Użytkowników, którzy wyrazili chęć zaangażowania inwestycyjnego w Spółkę w ramach Kampanii. W tym celu Smartfunds przesyła takim Użytkownikom treść raportu due diligence Spółki, wzywając ich do potwierdzenia w terminie 2 (dwóch) tygodni ich zaangażowania inwestycyjnego po zapoznaniu się z raportem due diligence. Jeżeli zaangażowanie inwestycyjne potwierdzi w powyższy sposób co najmniej taka grupa Użytkowników, których łączne zaangażowanie inwestycyjne jest równe wartości Celu Minimum, proces inwestycyjny jest kontynuowany, lecz jedynie przy uwzględnieniu Użytkowników, którzy potwierdzili zaangażowanie inwestycyjne (uwzględniając konieczność dokonania ponownej alokacji Jednostek Udziałowych i zaokrągleń przy odpowiednim zastosowaniu pkt 9.8. Regulaminu).

10.3. Z zastrzeżeniem powyższego postanowienia, w razie pozytywnego wyniku badania due dligence, tj. niestwierdzenia istotnych ryzyk prawnych, Smartfunds przedstawi Spółce pakiet dokumentów inwestycyjnych obejmujących m.in. Umowę Objęcia Udziałów oraz Umowę Wspólników (“Dokumenty Finalizacji”). Smartfunds może także zażądać od Spółki podjęcia przez Spółkę, jej organy, założycieli, innych wspólników lub inne osoby związane ze Spółką określonych działań prawnych mających na celu ochronę interesów Smartfunds lub interesów Użytkowników Platformy Smartfunds (“Warunki Zamknięcia”). Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że kontynuowanie procesu inwestycyjnego jest uzależnione od spełnienia Warunków Zamknięcia, lecz spełnienie Warunków Zamknięcia nie stanowi gwarancji finalizacji inwestycji.

10.4. Po zawarciu wymaganych umów (Dokumentów Finalizacji) oraz spełnieniu Warunków Zamknięcia, Spółka udziela (lub zapewnia udzielenie) doradcom prawnym wskazanym przez Smartfunds pełnomocnictw niezbędnych do przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, objęcia Udziałów przez Smartfunds Powiernictwo oraz sądowej rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, jak również do złożenia w imieniu Spółki do depozytu notarialnego środków pieniężnych wnoszonych przez Smartfunds Powiernictwo jako wkład na pokrycie obejmowanych Udziałów.

10.5. Niewykonanie przez Spółkę lub inne właściwe osoby i podmioty powyższych działań i czynności stanowi podstawę do odmowy objęcia Udziałów w Spółce. Smartfunds nie ponosi odpowiedzialności – w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo – za ewentualne szkody, wydatki, koszty i straty związane bezpośrednio lub pośrednio z podjęciem przez Smartfunds decyzji o odmowie objęcia Udziałów w Spółce w powyższych okolicznościach.

10.6. Niezwłocznie po rejestracji przez sąd Udziałów objętych przez Smartfunds Powiernictwo, środki pieniężne wniesione tytułem wkładu na pokrycie Udziałów na depozyt notarialny Spółki są przekazywane na rachunek pieniężny Spółki. W przypadku braku rejestracji nowych Udziałów, środki wniesione tytułem wkładu pieniężnego na depozyt notarialny Spółki zostaną zwrócone Smartfunds Powiernictwo w celu ich zwrotnego przekazania właściwym Użytkownikom Platformy Smartfunds.

10.7. Smartfunds będzie przekazywał Użytkownikom stosowne zawiadomienia dotyczące przebiegu i sposobu zakończenia etapu finalizacji.

11. Szczególne przypadki bezpośrednich inwestycji

11.1. O ile przewidują to Parametry Kampanii, w przypadku przekroczenia przez danego Użytkownika określonego minimalnego progu zaangażowania inwestycyjnego w Kampanii, na żądanie tego Użytkownika i za zgodą Spółki, możliwe jest bezpośrednie objęcie przez tego Użytkownika odpowiedniej liczby Udziałów odpowiadającej wartości jego zaangażowania inwestycyjnego („Bezpośredni Wspólnik”).

11.2. W stosunku do Bezpośredniego Wspólnika nie znajdują zastosowania postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące: finalizacji inwestycji (pkt 10 Regulaminu) oraz powiernictwa (pkt 13 Regulaminu) oraz inne szczegółowe postanowienia odnoszące się do wyżej wskazanych. Jeżeli Bezpośredni Wspólnik dokona wpłaty związanej z podjętą decyzją o zaangażowaniu inwestycyjnym na rachunek pieniężny Smartfunds zgodnie z pkt 8.1. Regulaminu dotyczącym wpłat Użytkowników, to Smartfunds zobowiązane będzie wobec Bezpośredniego Wspólnika do niezwłocznego przekazania takiej wpłaty na rzecz Spółki (pomniejszonej o opłaty na rzecz Smartfunds, wskazane w pkt 15.5. Regulaminu), a Bezpośredni Wspólnik nie będzie miał wobec Smartfunds jakichkolwiek roszczeń dotyczących zwrotu na jego rzecz środków związanych z taka wpłatą przekazanych Spółce. O ile Strony nie zawarły odrębnej pisemnej umowy (pod rygorem nieważności), Bezpośredni Wspólnik jest zobowiązany do dokonania samodzielnych ustaleń ze Spółką dotyczących objęcia przez niego Udziałów oraz zasad uczestnictwa w Spółce. Bezpośredni Wspólnik nie będzie w szczególności objęty Dokumentami Finalizacji i nie może polegać na wynikach due diligence Spółki przeprowadzanego przez Smartfunds. Uwzględniając powyższe zastrzeżenia, Bezpośredni Wspólnik zobowiązuje się objąć Udziały na warunkach zasadniczo tożsamych z warunkami określonymi w Parametrach Kampanii. Bezpośredni Wspólnik zrzeknie się i nie będzie podnosił wobec Smartfunds żadnych roszczeń związanych z przebiegiem procesu finalizacji oraz jego bezpośrednią inwestycją.

12. Inne postanowienia dotyczące Kampanii i finalizacji inwestycji

12.1. Inwestycja może zostać sfinalizowana wyłącznie w przypadku, gdy w ramach Kampanii osiągnięty został Cel Minimum. Nieosiągnięcie Celu Minimum oznacza brak powodzenia Kampanii oraz zobowiązuje Smartfunds do zwrotu środków pieniężnych właściwym Użytkownikom na zasadach określonych w Regulaminie. Środki pieniężne przekazane w ramach Kampanii przez Użytkowników zostaną zwrócone również w przypadku nieobjęcia Udziałów przez Smartfunds Powiernictwo z jakichkolwiek innych przyczyn.

12.2. Nowe Udziały w Spółce zostaną objęte przez Smartfunds Powiernictwo występujące we własnym imieniu (jako prawny wspólnik Spółki), lecz działające na zlecenie Użytkowników Platformy Smartfunds, którzy dokonali zaangażowania inwestycyjnego w ramach Kampanii, w charakterze powiernika na zasadach określonych w Regulaminie.

12.3. Smartfunds nie udziela Spółce informacji na temat tożsamości Użytkowników lub ich zaangażowania inwestycyjnego, z zastrzeżeniem:

a) gdy jest to niezbędne dla wykonania zobowiązań wynikających z Umowy Uczestnictwa, w szczególności w związku z upłynnieniem i/lub wyjściem z inwestycji w Udziały;

b) ewentualnych odrębnych umów i porozumień z udziałem Smartfunds i właściwych Użytkowników Platformy Smartfunds.

12.4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Spółka zobowiązana jest nie przyjmować jakichkolwiek wpłat pieniężnych od osób i podmiotów zainteresowanych zaangażowaniem inwestycyjnym w Spółkę w związku z prowadzoną Kampanią. Niezwłocznie, lecz w terminie nie dłuższym niż 3 (trzy) dni robocze, Spółka zobowiązana jest powiadomić Smartfunds o każdym takim przypadku oraz dokonać zwrotu środków pieniężnych na rachunek pieniężny nadawcy.

13. Powiernictwo

13.1. Kwota środków pieniężnych faktycznie wpłaconych przez Użytkowników w ramach Kampanii (pomniejszona o opłaty na rzecz Smartfunds, wskazane w pkt 15.5. Regulaminu) zostanie przekazana przez Smartfunds na rzecz Spółki, przy uwzględnieniu odpowiednich postanowień odrębnych umów zawartych ze Spółką określających zasady i procedurę zamknięcia transakcji objęcia Udziałów.

13.2. W ramach wykonywania obowiązków powiernika Użytkowników posiadających Jednostki Udziałowe, Smartfunds Powiernictwo zobowiązane jest do wykonywania praw z objętych Udziałów zgodnie z postanowieniami Umowy (w tym niniejszego Regulaminu), w szczególności:

a) udziału w zgromadzeniu wspólników Spółki i wykonywania prawa głosu z Udziałów, zgłaszania sprzeciwów wobec uchwał oraz korzystania ze środków prawnych w celu doprowadzenia do uchylenia lub unieważnienia uchwał zgromadzenia wspólników;

b) wykonywania uprawnień uprzywilejowań udziałowych oraz osobistych (o ile występują);

c) wykonywania prawa kontroli wspólnika (o ile nie zostało wyłączone w umowie Spółki);

d) udzielania zgody lub odmowy udzielenia zgody na określone działania i decyzje na podstawie postanowień Umowy Wspólników lub umowy Spółki;

e) dochodzenia naprawienia szkody wyrządzonej Spółce w ramach tzw. actio pro socio;

f) żądania rozwiązania Spółki na podstawie przepisów prawa, postanowień Umowy Wspólników lub umowy Spółki;

g) podejmowania decyzji o wykonywaniu pierwszeństwa objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym, chyba że umowa Spółki lub uchwała o podwyższeniu stanowi inaczej;

h) wykonywania uprawnień majątkowych wspólnika, w szczególności dotyczących prawa do zysku Spółki w ramach uchwalonej dywidendy;

i) wykonywania innych uprawnień wspólnika wynikających z przepisów prawa, postanowień Umowy Wspólników lub umowy Spółki.

13.3. W ramach wykonywania obowiązków powiernika Użytkowników uprawnionych z Jednostek Udziałowych, Smartfunds Powiernictwo zobowiązane jest działając w dobrej wierze i z zachowaniem należytej staranności kierować się najlepszym interesem Użytkowników rozumianych jako grupa. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż interes grupowy Użytkowników nie musi być w pełni zgodny z subiektywnym rozumieniem jego własnego interesu w konkretnych okolicznościach. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż Smartfunds Powiernictwo może być związane obowiązkami na mocy właściwych umów, w szczególności Umowy Wspólników i umowy Spółki, których wykonanie w konkretnych okolicznościach może nie być korzystne dla Użytkowników uprawnionych z Jednostek Udziałowych, lecz jest niezbędne dla należytego wywiązania się z postanowień umów, których sporządzenie i zawarcie jako instrumentów prawnych ochrony interesów uprawnionych Użytkowników było generalnie niezbędne i korzystne.

13.4. Użytkownik nieodwołalnie zrzeka się jakichkolwiek uprawnień do przekazywania wiążących instrukcji i żądań wobec Smartfunds Powiernictwo dotyczących Udziałów, w tym w szczególności wykonywania praw z Udziałów oraz rozporządzania Udziałami (w tym przeniesienia Udziałów lub ich części ułamkowych na rzecz Użytkownika), z zastrzeżeniem uprawnień wynikających wyraźnie z treści postanowień Umowy (w tym niniejszego Regulaminu).

13.5. W przypadku podjęcia przez zgromadzenie wspólników Spółki uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego, w związku z którym wspólnicy Spółki będą uprawnieni do wykonania prawa pierwszeństwa objęcia nowych udziałów, przysługującego im na podstawie właściwych przepisów prawa lub na podstawie postanowień umowy Spółki, Smartfunds Powiernictwo może wg własnego uznania przy uwzględnieniu najlepszego interesu Użytkowników posiadających Jednostki Udziałowe – w ocenie Smartfunds Powiernictwo:

a) podjąć decyzję o zrzeczeniu się prawa pierwszeństwa objęcia nowych udziałów;

b) w przypadku dużego zainteresowania objęciem nowych udziałów – podjąć starania w celu przeprowadzenia za pośrednictwem Platformy Smartfunds Kampanii dotyczącej ww. udziałów; ;

c) uzgodnić z uprawnionymi Użytkownikami inny sposób postępowania.

13.6. W przypadku gdy Spółka wypłaca dywidendę pieniężną lub dokonuje innych wypłat pieniężnych na rzecz wspólników w związku z posiadaniem przez nich Udziałów, Smartfunds Powiernictwo niezwłocznie – w terminie do 30 (trzydziestu) dni po otrzymaniu od Spółki środków pieniężnych, przelewa otrzymane środki na rachunki pieniężne Użytkowników uprawnionych z Jednostek Udziałowych dokonując ich rozdziału pomiędzy Użytkowników w stosunku do liczby posiadanych przez nich Jednostek Udziałowych (z zastrzeżeniem potrącenia ewentualnych opłat na podstawie pkt 15.5. Regulaminu). Jeżeli dywidenda lub inne rozporządzenie Spółki na rzecz wspólników w związku z posiadaniem przez nich Udziałów, ma charakter niepieniężny, Smartfunds Powiernictwo obejmuje w powiernictwo otrzymane od Spółki przedmioty majątkowe oraz zarządza nimi we własnym imieniu, lecz na zlecenie uprawnionych Użytkowników przy odpowiednim zastosowaniu postanowień niniejszego Regulaminu dotyczących zarządu powierniczego sprawowanego nad Udziałami. Smartfunds Powiernictwo będzie dążyć do sprzedaży takich przedmiotów majątkowych na warunkach rynkowych lub wg ich godziwej wartości (biorąc pod uwagę konieczność upłynnienia tych aktywów w rozsądnej perspektywie czasowej) oraz dokona rozdziału środków pieniężnych uzyskanych z takiej sprzedaży pomiędzy uprawnionych Użytkowników na zasadach określonych powyżej dotyczących wypłat pieniężnych Spółki.

13.7. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że w przypadku dokonywania przez Smartfunds jakichkolwiek wypłat pieniężnych na rzecz Użytkownika na podstawie powyższego postanowienia, Użytkownik będzie obciążony kosztami transferów pieniężnych, przewalutowań, innych opłat bankowych lub innymi kosztami i wydatkami ponoszonymi przez Smartfunds w związku z wypłatami pieniężnymi na rzecz Użytkownika. Równowartość powyższych kosztów i wydatków zostanie potrącona przez Smartfunds z kwot należnych Użytkownikowi. Wszelkie wypłaty pieniężne będą dokonywanie bez jakichkolwiek odsetek lub oprocentowania.

13.8. Smartfunds Powiernictwo jest uprawnione do dokonania wyjścia z inwestycji poprzez upłynnienie, w szczególności sprzedaż Udziałów, w okolicznościach i na zasadach określonych poniżej.

13.9. Smartfunds Powiernictwo będzie uprawnione lub zobowiązane do zbycia Udziałów na podstawie Umowy Wspólników i/lub Umowy Spółki albo przepisów prawa, w szczególności w związku z akwizycją większościowego pakietu udziałów w Spółce, planowanym połączeniem lub innym przypadkiem zmiany kontroli nad Spółką, w wykonaniu prawa dołączenia (tag-along) lub zobowiązania wynikającego z prawa związania (drag-along) albo opcji sprzedaży wykonanej przez Smartfunds Powiernictwo lub opcji zakupu Udziałów wykonanej przez osobę trzecią, jak również w ramach oferty publicznej.

13.10. Jeżeli Smartfunds Powiernictwo będzie uprawnione do zbycia Udziałów w przypadkach wskazanych zgodnie z powyższym pkt 13.9. Regulaminu powyżej lub w przypadku otrzymania przez Smartfunds Powiernictwo oferty dotyczącej zbycia wszystkich posiadanych Udziałów (o ile w ocenie Smartfunds Powiernictwo oferta nie narusza rażąco interesu Użytkowników uprawnionych z tytułu Jednostek Udziałowych), jak również w przypadku wystąpienia innych okoliczności, w których pojawi się możliwość wyjścia z inwestycji w Udziały (na warunkach nie naruszających rażąco interesu Użytkowników), Smartfunds Powiernictwo zwróci się do Użytkowników uprawnionych z tytułu Jednostek Udziałowych o przedstawienie w wyznaczonym czasie ich stanowiska odnośnie propozycji dokonania transakcji zbycia Udziałów. Wraz z zapytaniem dotyczącym wyrażenia stanowiska co do transakcji, Smartfunds Powiernictwo przekaże Użytkownikom uprawnionym z tytułu Jednostek Udziałowych niezbędne informacje dotyczące warunków i okoliczności transakcji (w zakresie dozwolonym przez ew. postanowienia umów i przepisy prawa, którym podlegać będzie w danych okolicznościach Smartfunds Powiernictwo). Jeżeli w wyznaczonym przez Smartfunds Powiernictwo czasie (łącznie):

a) swoje stanowisko przedstawią Użytkownicy posiadający większość ogólnej liczby Jednostek Udziałowych, rozumianą jako co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) Jednostek Udziałowych + 1 (jedna) Jednostka Udziałowa; oraz

b) spośród Użytkowników, którzy przedstawili swoje stanowisko jw. ‘za’ albo ‘przeciwko’ przeprowadzeniu ww. transakcji opowiedzą się Użytkownicy posiadający większość (rozumianą jako co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) Jednostek Udziałowych + 1 jedna Jednostka Udziałowa) łącznej liczby Jednostek Udziałowych posiadanych przez Użytkowników, którzy wyrazili swoje stanowisko zgodnie z lit (a) jw.
to Smartfunds Powiernictwo jest związane stanowiskiem przez ww. większość co do obowiązku odmowy / zaniechania dokonania transakcji albo obowiązku podjęcia w dobrej wierze oraz z zachowaniem należytej staranności działań w celu przeprowadzenia takiej transakcji.

13.11. W przypadku niespełnienia warunków wskazanych powyżej, Smartfunds Powiernictwo co do zasady nie dokona zbycia Udziałów, z zastrzeżeniem przypadków, gdy:

a) swoje stanowisko przedstawili Użytkownicy posiadający mniej niż 50% (pięćdziesiąt procent) + 1 (jeden) ogólnej liczby Jednostek Udziałowych, jednak większość Użytkowników, którzy wyrazili stanowisko odnośnie transakcji popierała jej przeprowadzenie lub

b) od dnia objęcia Udziałów przez Smartfunds Powiernictwo minęło co najmniej pięć lat oraz

c) w ocenie Smartfunds Powiernictwo dana transakcja leży w interesie Użytkowników posiadających Jednostki Udziałowe.

13.12. W przypadku zbycia Udziałów, Smartfunds Powiernictwo niezwłocznie – w terminie do 30 (trzydziestu) dni po otrzymaniu środków pieniężnych, przelewa otrzymane środki na rachunki pieniężne Użytkowników uprawnionych z Jednostek Udziałowych dokonując ich rozdziału pomiędzy Użytkowników w stosunku do liczby posiadanych przez nich Jednostek Udziałowych (z zastrzeżeniem potrącenia ewentualnych opłat na podstawie pkt 15.5. Regulaminu). Jeżeli świadczenie wzajemne uzyskane w związku ze zbyciem Udziałów, ma charakter niepieniężny, Smartfunds Powiernictwo obejmuje w powiernictwo otrzymane przedmioty majątkowe oraz zarządza nimi we własnym imieniu, lecz na zlecenie uprawnionych Użytkowników przy odpowiednim zastosowaniu postanowień niniejszego Regulaminu dotyczących zarządu powierniczego sprawowanego nad Udziałami. Smartfunds Powiernictwo będzie dążyć do sprzedaży takich przedmiotów majątkowych na warunkach rynkowych lub wg ich godziwej wartości (biorąc pod uwagę konieczność upłynnienia tych aktywów w rozsądnej perspektywie czasowej) oraz dokona rozdziału środków pieniężnych uzyskanych ze sprzedaży pomiędzy uprawnionych Użytkowników na zasadach określonych powyżej dotyczących podziału pomiędzy Użytkowników uprawnionych z Jednostek Udziałowych środków pieniężnych uzyskanych w związku ze zbyciem Udziałów.

13.13. Wszelkie wypłaty na rzecz Użytkowników z tytułu posiadanych przez nich Jednostek Udziałowych będą stanowić kwoty netto, tj. Smartfunds dokona, na mocy niniejszego postanowienia, ich pomniejszenia i potrącenia o kwoty należnych podatków, do których zapłaty Smartfunds będzie zobowiązane na mocy obowiązujących przepisów prawa (w świetle interpretacji podatkowych znanych w chwili dokonywania takiego pomniejszenia).

13.14. Wszelkie wypłaty na rzecz Użytkowników z tytułu posiadanych przez nich Jednostek Udziałowych będą dokonywane przy zastosowaniu wybranych przez Smartfunds Powiernictwo uznanych metod zaokrąglania kwot pieniężnych.

13.15. Niezależnie od innych postanowień Umowy (w tym niniejszego Regulaminu), w przypadku przekształcenia Spółki w prostą spółkę akcyjną lub spółkę akcyjną oraz przyznania Smartfunds Powiernictwo akcji w miejsce Udziałów (“Akcje”), Smartfunds Powiernictwo przeniesie niezwłocznie – w terminie do 30 (trzydziestu) dni po rejestracji przekształcenia Spółki, 98% (dziewięćdziesiąt osiem procent) posiadanych Akcji na rzecz uprawnionych Użytkowników, dokonując ich rozdziału pomiędzy Użytkowników w stosunku do liczby posiadanych przez nich Jednostek Udziałowych przy zastosowaniu wybranych przez Smartfunds metod zaokrąglania do liczby całkowitej, a zobowiązania Smartfunds Powiernictwo wynikające ze stosunku powiernictwa na podstawie Umowy wygasną z chwilą takiego przeniesienia. W celu wykonania powyższego zobowiązania Użytkownik udziela Smartfunds Powiernictwo nieodwołalnego pełnomocnictwa (niewygasającego na wypadek śmierci lub rozwiązania Użytkownika) do zawarcia umowy w przedmiocie przeniesienia Akcji na rzecz Użytkownika zgodnie z treścią niniejszego postanowienia oraz dokonania wszelkich innych czynności prawnych i faktycznych niezbędnych lub pomocnych dla skutecznej realizacji przedmiotu ww. zobowiązania i celu niniejszego postanowienia, w tym udzielenia dalszych pełnomocnictw wg uznania Smartfunds Powiernictwo.

13.16. W przypadkach nieuregulowanych szczegółowo w treści Umowy (w tym niniejszego Regulaminu) Smartfunds Powiernictwo jako powiernik Użytkowników uprawnionych z Jednostek Udziałowych na podstawie Umowy powinien podejmować takie działania i czynności jakie wg uznania Smartfunds Powiernictwo działającego w dobrej wierze i z zachowaniem należytej staranności będą leżeć w interesie uprawnionych Użytkowników przy uwzględnieniu innych postanowień niniejszego Regulaminu dotyczących zasad sprawowania zarządu powierniczego oraz w ramach obowiązujących przepisów prawa.

13.17. Dla usunięcia wszelkich ewentualnych wątpliwości oraz niezależnie od innych postanowień niniejszej Umowy, Strony potwierdzają, że stosunek powiernictwa nawiązany na mocy Umowy oraz uregulowany jej postanowieniami, w szczególności niniejszym pkt 13 Regulaminu, nie podlega wypowiedzeniu (jednostronnemu rozwiązaniu) oraz nie wygasa w przypadku śmierci Użytkownika Indywidualnego lub rozwiązania Organizacji, i pozostaje w mocy do chwili, gdy Smartfunds Powiernictwo posiada Udziały, których dotyczą Jednostki Udziałowe Użytkowników oraz nie zostały dokonane końcowe rozliczenia Stron w odniesieniu do dokonanych inwestycji w Udziały oraz zobowiązań wynikających ze stosunku powiernictwa.

14. Monitorowanie inwestycji

14.1. Platforma Smartfunds zapewnia Użytkownikowi stały dostęp do informacji o posiadanych Jednostkach Udziałowych oraz może udostępniać w przyszłości (lecz nie gwarantuje takiej możliwości) również inne, dodatkowe funkcjonalności, takie jak: okresowe raportowanie przez Spółki ich wyników finansowych oraz kluczowych informacji dotyczących ich sytuacji rynkowej, realizowanej strategii i projektów, sondaże dotyczące rekomendowanego sposobu wykonywania przez Smartfunds Powiernictwo praw z Udziałów.

15. Opłaty i koszty

15.1. Z zastrzeżeniem poniższego pkt 15.3. Regulaminu, z tytułu świadczenia przez Smartfunds Powiernictwo usług na rzecz Użytkownika w ramach przedmiotu Umowy, Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Smartfunds Powiernictwo opłaty („Opłata Administracyjna” lub „Opłata”) równej 7% (siedem procent) wszelkich środków wypłacanych Użytkownikowi z tytułu posiadania Jednostek Udziałowych, w szczególności w związku z dywidendami od Spółki, przychodami z likwidacji majątku Spółki, przychodami ze sprzedaży Udziałów lub uzyskanymi w wyniku sprzedaży przez Smartfunds Powiernictwo otrzymanych od Spółki składników majątkowych (w ramach dywidendy niepienieżnej lub innych rozporządzeń Spółki na rzecz wspólników w związku z posiadaniem przez nich Udziałów) w zakresie w jakim przekraczają one faktyczne pierwotne zaangażowanie inwestycyjne Użytkownika w jego wartości nominalnej, tj. kwotę wpłaconą pierwotnie przez Użytkownika w ramach Kampanii z uwzględnieniem ewentualnych zwrotów dokonanych przez Smartfunds na rzecz Użytkownika na podstawie postanowień Umowy (w tym niniejszego Regulaminu). Powyższa opłata będzie pobierana i potrącana przez Smartfunds Powiernictwo z wypłacanych Użytkownikowi środków dopiero z chwilą, gdy suma wszystkich dotychczasowych wypłat na rzecz Użytkownika z tytułu posiadania Jednostek Udziałowych przekroczy ww. wartość pierwotnego zaangażowanie inwestycyjnego Użytkownika (wg wartości nominalnej).

15.2. Opłata Administracyjna stanowi kwotę brutto (tj. uwzględnia ewentualny podatek od towarów i usług).

15.3. W przypadku przekształcenia Spółki w prostą spółkę akcyjną lub spółkę akcyjną oraz przeniesienia przez Smartfunds Powiernictwo Akcji na rzecz uprawnionych Użytkowników zgodnie z pkt 13.15. Regulaminu, Smartfunds Powiernictwo zachowuje prawa do zatrzymania 2% (dwa procent) Akcji otrzymanych w miejsce Udziałów w związku z przekształceniem Spółki w prostą spółkę akcyjną lub spółkę akcyjną tytułem Opłaty Administracyjnej. Zatrzymanie ww. pakietu Akcji wyczerpuje roszczenia Smartfunds Powiernictwo dotyczące zapłaty Opłaty Administracyjnej na podstawie Umowy.

15.4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że oprócz opisanych powyżej opłat pobieranych od Użytkowników, Smartfunds uprawniony jest do otrzymania – na podstawie odrębnej umowy – również wynagrodzenia od Spółki z tytułu korzystania przez Spółkę z Platformy Smartfunds dla przeprowadzania Kampanii (potrącane co do zasady z kwoty wpływów z Kampanii) oraz z tytułu usług świadczonych przez Smartfunds w związku z finalizacją transakcji objęcia Udziałów. W szczególnych okolicznościach Smartfunds uprawnione jest również do otrzymania od Spółki innych opłat na zasadach określonych w odrębnej umowie zawartej pomiędzy Smartfunds a Spółką.

15.5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że w przypadku konieczności dokonania przez Smartfunds jakichkolwiek zwrotów lub wypłat pieniężnych na rzecz Użytkownika na podstawie Umowy (w tym na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu), Użytkownik będzie obciążony kosztami transferów pieniężnych, przewalutowań, innych opłat bankowych lub innymi kosztami i wydatkami ponoszonymi przez Smartfunds w związku ze zwrotami lub wypłatami pieniężnymi na rzecz Użytkownika. Równowartość powyższych kosztów i wydatków zostanie potrącona przez Smartfunds z kwot należnych Użytkownikowi. Wszelkie zwroty lub wypłaty pieniężne będą dokonywanie bez jakichkolwiek odsetek lub oprocentowania.
15.6. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Umowy, każda ze Stron ponosi własne koszty i wydatki (w tym dotyczące usług doradczych i księgowych) związane z zawarciem i wykonaniem Umowy oraz wszelkich informacji i dokumentów związanych z Umową.

16. Odpowiedzialność i zastrzeżenie prawne

16.1. Umowa ma charakter umowy starannego działania. W ramach Umowy Smartfunds zobowiązuje się działać z należytą starannością we współpracy ze Użytkownikami i Spółką dla stworzenia warunków umożliwiających przeprowadzenie Kampanii, jednak nie gwarantuje osiągnięcia celu Kampanii i nie ponosi odpowiedzialności za niewystąpienie zakładanego rezultatu.

16.2. Smartfunds zastrzega sobie wyłączne prawo do ostatecznej oceny i podjęcia decyzji jak również do zmiany w każdym momencie podjętej uprzednio decyzji co do:

a) możliwości przeprowadzenia Kampanii przez Spółkę;

b) akceptacji treści informacyjnych;

c) otwarcia i kontynuowania Kampanii;

d) przedstawienia Dokumentów Finalizacji, dokonania inwestycji i objęcia Udziałów;
o ile w ocenie i według uznania Smartfunds wymaga tego ochrona interesów Smartfunds lub interesów Użytkowników. Smartfunds nie ponosi odpowiedzialności – w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo – za ewentualne szkody, wydatki, koszty i straty związane bezpośrednio lub pośrednio z podjęciem przez Smartfunds ww. decyzji i związanymi z nią skutkami.

16.3. Smartfunds (oraz członkowie jej organów, pracownicy, współpracownicy, przedstawiciele, doradcy oraz następcy prawni) ponoszą odpowiedzialność tylko za bezpośrednie następstwa swoich działań lub zaniechań oraz za rzeczywistą szkodę (stratę). Odpowiedzialność Smartfunds oraz członków organów, pracowników, współpracowników i doradców oraz następców prawnych za szkodę spowodowaną niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań wynikających z Umowy, niezależnie od podstawy prawnej roszczeń (roszczenia kontraktowe, deliktowe lub inne) nie obejmuje odpowiedzialności za szkody wynikowe, szczególne, pośrednie, uboczne lub inne, w tym bez ograniczeń za utracone zyski lub przychody, przerwanie działalności gospodarczej, utratę lub uszkodzenie oprogramowania lub danych, utratę czasu pracy, klienteli lub reputacji, i tym podobne skutki, oraz ograniczona jest do przypadków umyślnego działania lub rażącej niedbałości oraz do kwoty nie przekraczającej wartości kwoty zaangażowania inwestycyjnego Użytkownika w ramach danej Kampanii.

16.4. W stosunku do jakichkolwiek usług zlecanych osobom trzecim za pośrednictwem Smartfunds w związku z wykonaniem przedmiotu Umowy, odpowiedzialność Smartfunds ograniczona jest wyłącznie do winy w wyborze w rozumieniu art. 429 Kodeksu cywilnego.

16.5. Spółka ponosi wyłączną odpowiedzialność za założenia ekonomiczne, przewidywania, prognozy, plany oraz pozostałe treści informacyjne o ocennym charakterze przedstawione Użytkownikom za pośrednictwem Platformy Smartfunds.

16.6. Bez uszczerbku dla powyższych ograniczeń odpowiedzialności, Smartfunds nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy:

a) z uwagi na naruszenie przez Użytkownika postanowień niniejszej Umowy; lub

b) w przypadku gdy przekazane przez Użytkownika lub Przedstawiciela dokumenty, informacje i dane są niezgodne ze stanem faktycznym lub prawnym, są niekompletne lub nieprecyzyjne;

c) Użytkownik lub Przedstawiciel nie dopełnią wskazanych przez Smartfunds lub wiadomych im czynności faktycznych i prawnych niezbędnych dla uzyskania spodziewanego skutku danej czynności lub działania;

d) niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy jeśli jest to następstwem okoliczności leżących po stronie Użytkownika lub osób trzecich, mimo zachowania przez Smartfunds należytej staranności.

16.7. Smartfunds – w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo – nie ponosi odpowiedzialności za zmianę lub rozbieżności w wykładni dokonywanej przez organy administracji publicznej, sądy i inne instytucje publiczne lub podmioty wykonujące zadania publiczne.

16.8. Smartfunds – w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo – nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Użytkownika obowiązujących przepisów prawa lub uzyskanie ewentualnych decyzji, zgód i pozwoleń urzędowych wymaganych dla dokonania określonych czynności.

16.9. Jakiekolwiek informacje przekazywane Użytkownikom ze strony Smartfunds, niezależnie od tego czy dotyczą określnej Kampanii lub innych kwestii, nie stanowią rekomendacji, gwarancji osiągnięcia jakichkolwiek wyników ani formy doradztwa. Takie informacje powinny być zawsze rozumiane przez Użytkownika w kontekście Ostrzeżenia dostępnego na Platformie Smartfunds. Smartfunds dokłada należytej staranności, ale nie może zagwarantować, że przekazywane informacje będą zawsze w pełni prawdziwe, rzetelne, kompletne i zgodne ze stanem faktycznym i prawnym, w szczególności dotyczy to informacji dostępnych za pomocą łącz (linków) prowadzących do stron internetowych i innych zasobów podmiotów trzecich. W kontekście powyższych wyjaśnień, Smartfunds – w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo – nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji przekazywanych Użytkownikom ze strony Smartfunds.

16.10. Wyłączenia i ograniczenia na mocy Umowy (w tym postanowień niniejszego Regulaminu) odpowiedzialności Smartfunds w stosunku do Użytkowników nie dotyczą odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa, jak również nie dotyczą wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialność względem konsumenta za szkody na osobie. Zwrot w „najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo” należy rozumieć co do zasady zgodnie ze zdaniem poprzedzającym, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa (o ile występują) – dotyczące w szczególności ochrony praw i interesów konsumentów – przewidują dalej idącą ochronę interesów Użytkowników w odniesieniu do zakazów wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialność na podstawie umów. W powyższych przypadkach postanowienia Umowy są interpretowane w sposób, który nadaje im znaczenie zgodne z ww. bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa (w szczególności w zakresie ochrony praw i interesów konsumentów).

16.11. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że inwestycje mogą podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w przepisach prawa podatkowego. W szczególności Użytkownik może podlegać opodatkowaniu w zakresie podatku od zysków kapitałowych (w odniesieniu od dywidend oraz innych przychodów związanych z posiadanymi Jednostkami Udziałowymi). Usługi świadczone przez Smartfunds mogą także podlegać podatkowi od towarów i usług lub innym podatkom. Zasady opodatkowania zależą od indywidualnych okoliczności i mogą ulegać zmianie w przyszłości. Uregulowanie należnych zobowiązań podatkowych stanowi wyłączny obowiązek Użytkownika, chyba że szczególne przepisy prawa nakładają na Smartfunds obowiązek wykonywania funkcji płatnika, przekazywania określonych informacji podatkowych lub inne podobne obowiązki. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do zasad opodatkowania w związku z zaangażowaniem inwestycyjnym w ramach Kampanii, należy zwrócić się o pomoc do profesjonalnego doradcy podatkowego.

16.12. Użytkownik zobowiązany jest zapewnić aby sposób realizacji jego zobowiązań określonych w Umowie nie prowadził do naruszenia praw osób trzecich i/lub nie narażał Smartfunds na roszczenia innych podmiotów lub sankcje organów i instytucji publicznych. Użytkownik niniejszym zobowiązuje się ochronić i zwolnić Smartfunds oraz jej wspólników, pracowników, współpracowników i doradców oraz następców prawnych od odpowiedzialności prawnej, wszelkich szkód, kosztów, strat lub wydatków wynikających z wszelkich roszczeń, żądań lub działań podjętych przez jakąkolwiek osobę trzecią związanych z naruszeniem przez Użytkownika Umowy, obowiązujących przepisów prawa lub praw osób trzecich.

16.13. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w danym czasie mogą być prowadzone w oparciu o Platformę Smartfunds równolegle inne kampanie equity crowdfunding, również z udziałem spółek konkurencyjnych.

17. Siła wyższa

17.1. Siła wyższa oznacza niezależne od woli Strony zdarzenie uniemożliwiające wykonanie jej zobowiązań wynikających z Umowy w całości lub w części, trwale lub przejściowo, którego Strona nie mogła przewidzieć ani zapobiec ani przeciwdziałać zdarzeniu bądź jego skutkom przy zachowaniu należytej staranności. Zdarzeniami siły wyższej są w szczególności (pod warunkiem, że spełniają przesłanki określone w zdaniu poprzednim):

a) klęski żywiołowe, w tym: pożar, powódź, trzęsienie ziemi, huragan;

b) akty władzy państwowej, w tym: stan wojenny, stan wyjątkowy, embarga, blokady, itd.;

c) działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne;

d) strajki powszechne i lokauty lub inne niepokoje społeczne, w tym publiczne demonstracje.

17.2. Niewykonanie zobowiązań wynikających z Umowy przez Stronę z uwagi na skutki siły wyższej nie będzie uznawane za naruszenie Umowy. O ile to możliwe w danych okolicznościach, Strona dotknięta skutkami siły wyższej zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić drugą Stronę o wystąpieniu siły wyższej, jej przyczynie i przewidywanym czasie trwania.

18. Obowiązywanie

18.1. Umowa pozostaje w mocy jako wiążąca dla Stron od chwili jej zawarcia na czas nieoznaczony do chwili jej rozwiązania lub wygaśnięcia w przypadkach opisanych poniżej, z zastrzeżeniem, iż w odniesieniu do danej Kampanii, w której Użytkownik podjął zaangażowanie kapitałowe, które jest (lub stało się) nieodwołalne na podstawie pkt 8.5. Regulaminu, Umowa nie podlega wypowiedzeniu (jednostronnemu rozwiązaniu) przez żadną ze Stron oraz nie wygasa w przypadku śmierci Użytkownika Indywidualnego lub rozwiązania Organizacji, w zakresie stosunków prawnych wynikających z Umowy dotyczących tej Kampanii oraz jej skutków w postaci inwestycji w Udziały Spółki oraz nawiązania stosunku powiernictwa na warunkach określonych w Umowie (w tym w niniejszym Regulaminie). W przypadku gdy Użytkownik podjął zaangażowanie kapitałowe, które jest (lub stało się) nieodwołalne, Umowa wygasa wyłącznie na zasadach określonych w Umowie w razie:

a) niedojścia do skutku Kampanii lub;

b) niezrealizowania inwestycji w Udziały Spółki;

c) z chwilą ostatecznego wygaśnięcia stosunku powiernictwa, gdy Smartfunds Powiernictwo nie posiada już Udziałów, których dotyczą Jednostki Udziałowe Użytkowników w ramach danej Kampanii oraz zostały dokonane końcowe rozliczenia Stron w odniesieniu do dokonanych inwestycji w Udziały oraz zobowiązań wynikających ze stosunku powiernictwa zgodnie z postanowieniami Umowiy (w tym niniejszego Regulaminu).

18.2. Z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu, każda ze Stron może rozwiązać Umowę bez wskazania przyczyn, z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia, w szczególności przy wykorzystaniu funkcjonalności dostępnych przez Platformę Smartfunds lub w inny sposób dopuszczalny w świetle przepisów prawa.

18.3. Rażące naruszenie przez Użytkownika postanowień Umowy (w tym postanowień niniejszego Regulaminu) może być podstawą do zawieszenia przez Smartfunds Konta Użytkownika lub wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym (rozwiązania Umowy). Z ważnych przyczyn Smartfunds może zawiesić wykonywanie Umowy w przypadku zawieszenia Konta Użytkownika do czasu wyjaśnienia ewentualnych okoliczności stanowiących podstawę zawieszenia Konta lub rozwiązania Umowy.

18.4. W przypadku uzyskania przez Smartfunds wiarygodnych – w ocenie Smartfunds – informacji o śmierci Użytkownika Indywidualnego lub rozwiązania Organizacji, Smartfunds uprawnione jest do zawieszenia Konta Użytkownika do czasu wyjaśnienia ww. okoliczności, w szczególności uzyskania od spadkobierców (następców prawnych) właściwych dokumentów i wyjaśnień. Na podstawie osobnego porozumienia z desygnowanym spadkobiercą Użytkownika Indywidualnego lub następcą prawnym Organizacji, Smartfunds może nadać im uprawnienia do Konta po zmarłym Użytkowniku Indywidualnym lub rozwiązanej Organizacji albo otworzyć nowe Konta umożliwiające monitorowanie Jednostek Udziałowych po zmarłym Użytkowniku Indywidualnego lub rozwiązanej Organizacji zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

18.5. Z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu (w szczególności pkt 13.17. i pkt 18.1. Regulaminu), postanowienia pkt 16, 21 – 24, 28, 31 i 32 Regulaminu oraz pozostałe postanowienia Umowy (w tym Regulaminu), które z natury powstałych stosunków prawnych powinny pozostać w mocy, pozostają w mocy w relacjach pomiędzy Stronami, pomimo ustania obowiązywania Umowy w przypadku jej rozwiązania lub wygaśnięcia niezależnie od przyczyny albo uznania Umowy za nieważną bądź nieistniejącą na mocy prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sądu, jak również wystąpienia innych zdarzeń niweczących moc prawną Umowy.

18.6. Rozwiązanie lub wygaśnięcie Umowy niezależnie od przyczyny nie wpływa na żadne roszczenie ani pozew, jakie którakolwiek ze Stron wniosła lub mogła wnieść przeciwko drugiej Stronie w wyniku naruszenia któregokolwiek postanowienia Umowy.

19. Odstąpienie od umowy

19.1. Z uwagi, iż w świetle obowiązujących przepisów prawa Umowa ma charakter umowy dotyczącej usług finansowych zawartej na odległość, Użytkownik będący konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyn, składając oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zawarcia Umowy. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 (czternastu) dni od dnia zawarcia Umowy. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem oświadczenie zostało wysłane.

19.2. Użytkownik nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem, z wyjątkiem kosztów dotyczących zwrotu ew. wpłat pieniężnych Użytkownika na zasadach określonych w pkt 15.5. Regulaminu. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą, a Użytkownik jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Z zastrzeżeniem powyższym postanowień, to, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym w terminie 30 (trzydziestu) dni od:

a) odstąpienia od umowy - w przypadku świadczeń Użytkownika albo

b) od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy - w przypadku świadczeń Smartfunds.

19.3. W treści oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Użytkownik powinien wskazać imię i nazwisko oraz adres e-mail wskazany jako adres poczty elektronicznej do korespondencji. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać złożone za pośrednictwem Platformy Smartfunds lub poczty elektronicznej na adresy wskazane Smartfunds jako adresy poczty elektronicznej do korespondencji. W przypadku złożenia przez Użytkownika oświadczenia o odstąpieniu od Umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej, Smartfunds prześle niezwłocznie Użytkownikowi potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od Umowy na trwałym nośniku za pośrednictwem poczty elektronicznej.

19.4. Złożenie przez Użytkownika będacego konsumentem oświadczenia o odstąpieniu od Umowy jest równoznaczne z wycofaniem przez Użytkownika zaangażowania inwestycyjnego zgodnie z pkt 8.5. Regulaminu, który stosuję się odpowiednio.

20. Reklamacje

20.1. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń co do funkcjonowania Platformy Smartfunds lub sposobu wykonywania zobowiązań Smartfunds wynikających z Umowy, Użytkownik może zgłosić stosowną reklamację przy wykorzystaniu funkcjonalności dostępnych na Platformie Smartfunds lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@smartfunds.pl wskazując login Użytkownika na Platformie oraz przedmiot reklamacji.

20.2. Smartfunds rozpatrzy każdą reklamację najszybciej jak to możliwie przy zachowaniu terminów wynikających z przepisów prawa. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji, zalecamy również szczegółowe wskazanie w jej treści wszystkich istotnych okoliczności sprawy oraz oczekiwanego przez Użytkownika sposobu załatwienia reklamacji.

20.3. Smartfunds zastrzega sobie prawo wystąpienia do Użytkownika o podanie dodatkowych wyjaśnień oraz przedstawienie określonych informacji lub dokumentów, o ile jest to niezbędne lub pomocne dla skutecznego załatwienia reklamacji.

20.4. Smartfunds dołoży starań w celu przekazywania Użytkownikowi informacji zwrotnej co do terminu rozpatrzenia reklamacji oraz stanu sprawy w trakcie rozpatrywania reklamacji.

21. Dane osobowe i polityka prywatności

21.1. Bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników jest bardzo ważne dla Smartfunds. Smartfunds dąży do tego aby ich przetwarzanie odbywało się z zachowaniem najwyższych standardów, dlatego też przygotowana została Polityka Prywatności ("Polityka Prywatności" lub "Polityka") opisująca w jaki sposób i w jakim celu dane osobowe są przetwarzane podczas korzystania z Platformy oraz jakie prawa posiada Użytkownik w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych (dostępna tutaj).

22. Wykładnia

22.1. Zwroty “niniejszy”, “poniższy” oraz o podobnym znaczeniu użyte w Regulaminie odnoszą się do całości Umowy wraz z Regulaminem oraz innymi dokumentami umownymi, nie zaś do ich poszczególnych postanowień.

22.2. Gdy postanowienie Regulaminu odnosi się do artykułu oznacza to odniesienie do artykułu odpowiednio Regulaminu, chyba że wyraźnie wskazano inaczej.

22.3. Mając na względzie, iż niniejszy Regulamin jest integralną częścią Umowy, wszelkie odniesienia do postanowień Umowy zawarte w treści niniejszego Regulaminu (w szczególności zwroty dotyczące przestrzegania lub naruszenia postanowień Umowy) należy rozumieć jako odnoszące się również do postanowień Regulaminu.

22.4. Nagłówki w Regulaminie użyte zostały w celu wygodniejszego korzystania z jego tekstu i nie powinny wpływać na rozumienie znaczenia lub wykładnię Regulaminu lub Umowy.

22.5. Ilekroć wymaga tego kontekst, wszystkie zaimki użyte w Umowie odnoszą się odpowiednio do form męskich, żeńskich lub nijakich, a liczba pojedyncza rzeczowników i zaimków obejmuje również ich liczbę mnogą i na odwrót.

22.6. Określenia “w tym”, “w szczególności”, “włączając” oraz inne o tożsamym lub zbliżonym znaczeniu powinny być rozumiane w ten sposób, że egzemplifikują, lecz nie ograniczają zakresu kategorii do wskazanych desygnatów.

22.7. Określenie “powinien” (“nie powinien”) oznacza w świetle Regulaminu i Umowy wiążące prawnie zobowiązanie do określonego działania lub zaniechania zgodnie z postanowieniami Regulaminu lub Umowy.

22.8. Wszelkie odniesienia do jakiegokolwiek prawa uważane są za odniesienia do wszystkich obowiązujących przepisów, chyba że z kontekstu wynika inaczej, i powinny uwzględniać wszystkie nowelizacje oraz nowe akty prawne wprowadzone w miejsce poprzednio obowiązujących.

23. Prawo właściwe

23.1. Umowa oraz wszelkie ewentualne spory z niej wynikające lub związane z Umową lub jej przedmiotem, w tym dotyczące zawarcia Umowy lub jej interpretacji podlegają oraz powinny być rozumiane wyłącznie zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej bez odwoływania się do jakichkolwiek norm kolizyjnych oraz norm prawa obcego.

23.2. Wszelkie czynności i działania wykonywane przez Strony na postawie niniejszej Umowy uważa się za wykonywane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej niezależnie of miejsca faktycznego pobytu Użytkownika lub jego Przedstawiciela w chwili korzystania z Platformy Smartfunds lub podejmowania innych czynności i działania związanych z realizacją przedmiotu Umowy. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na powyższe.

23.3. Smartfunds nie składa żadnych oświadczeń i nie gwarantuje, że Umowa jest zgodna z prawem jakichkolwiek państw trzecich lub też świadczone usługi będą dostępne i odpowiednie dla Użytkowników z państw trzecich. Użytkownicy pochodzący lub przebywający w państwach trzecich, który decydują się uczestniczyć w Kampanii, czynią to z własnej inicjatywy i są wyłącznie odpowiedzialni za zgodność z miejscowymi przepisami w zakresie w jakim mogą mieć one zastosowanie.

24. Rozstrzyganie sporów

24.1. W przypadku zaistnienia pomiędzy Stronami sporu w zakresie wykonania postanowień Umowy, Strony zobowiązują się podjąć starania w celu rozstrzygnięcia powstałego sporu w sposób polubowny oraz dążyć w dobrej wierze do osiągnięcia porozumienia. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia przesłania przez jedną ze Stron wezwania do polubownego rozstrzygnięcia sporu, każda ze Stron może dochodzić roszczeń w sposób przewidziany w obowiązujących przepisach prawa. Powyższe postanowienie stosuje się w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy prawa

24.2. Z zastrzeżeniem poniższego postanowienia, wszelkie spory wynikające z Umowy lub powstające w związku z nią będą rozstrzygane wyłącznie przez sąd powszechny w Rzeczpospolitej Polskiej właściwy dla Warszawy (dzielnica Śródmieście) na zasadach przewidzianych w przepisach prawa, o ile Strony zgodnie i wyraźnie nie postanowią w odrębnym pisemnym porozumieniu (pod rygorem nieważności) o poddaniu sporu kognicji uzgodnionego przez Strony innego sądu powszechnego lub sądu arbitrażowego.

24.3. W przypadku Użytkowników będących konsumentami w świetle polskiego prawa wszelkie spory wynikające z Umowy lub powstające w związku z nią będą rozstrzygane wyłącznie przez sąd powszechny w Rzeczpospolitej Polskiej właściwy na zasadach ogólnych (o ile Strony zgodnie i wyraźnie nie postanowią w odrębnym pisemnym porozumieniu (pod rygorem nieważności) o poddaniu sporu kognicji uzgodnionego przez Strony innego sądu powszechnego lub sądu arbitrażowego).

24.4. Strony zobowiązane są do nieujawniania osobom trzecim wystąpienia pomiędzy nimi sporu, jego przedmiotu i przebiegu, zarówno w trakcie prób ugodowego załatwienia sporu, jak i po wszczęciu postępowania przed sądem powszechnym lub sądem arbitrażowym.

25. Dobra współpraca

25.1. Żadna ze Stron nie podejmie żadnego działania ani nie uczyni niczego, ani nie będzie nakłaniała do podjęcia żadnego działania ani czynności, które mogłoby stanowić naruszenie, ingerencję lub ogólnie sprzeciwiałoby się warunkom Umowy.

25.2. Każda ze Stron zobowiązuje się działać sprawnie oraz wykonać lub uczynić wszystko, co niezbędne do zapewnienia, aby postanowienia Umowy były wykonywane dokładnie i terminowo, w szczególności wykona i zrealizuje lub spowoduje wykonanie lub realizację wszystkich takich dalszych działań i czynności oraz sporządzi i przekaże wszelkie inne umowy, zaświadczenia i dokumenty, których druga Strona może zasadnie oczekiwać w celu realizacji postanowień Umowy.

25.3. Każda ze Stron zobowiązuje się dopełnić należytej staranności oraz wykorzystać wszelkie posiadane środki prawne i możliwości faktyczne, w celu zapewnienia, iż zobowiązania i zakazy określone w Umowie będą realizowane także przez osoby powiązane ze Spółką oraz jej przedstawicieli.

26. Brak usług doradczych

26.1. Dla usunięcia wszelkich ewentualnych wątpliwości, Strony potwierdzają, że Smartfunds nie świadczy usług doradczych oraz rekomendacji dotyczących jakiegokolwiek aspektu Kampanii (z wyłączeniem wsparcia technicznego dotyczącego korzystania z samej Platformy Smartfunds). W szczególności Umowa nie obejmuje zobowiązania do świadczenia usług dotyczących doradztwa inwestycyjnego, prawnego, podatkowego, doradztwa z zakresu rachunkowości, księgowości, rzeczoznawstwa majątkowego, doradztwa technicznego, środowiskowego oraz przygotowania wycen, jak również jakichkolwiek innych podobnych usług doradczych i żadna treść przekazywana w związku z Kampanią nie może być interpretowana jak forma takiego doradztwa lub rekomendacji. W powyższym zakresie Smartfunds zaleca Użytkownikom skorzystanie z profesjonalnego doradztwa świadczonego przez osoby trzecie wg wyboru i uznania oraz na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika.

27. Przeniesienie uprawnień i obowiązków umownych

27.1. Strona nie jest uprawniona do przeniesienia na osoby trzecie uprawnień lub obowiązków wynikających z Umowy (w tym uprawnień dotyczących Jednostek Udziałowych) w całości lub w części bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem jednak, że uprzednia pisemna zgoda Użytkownika nie jest wymagana w stosunku do Smartfunds w przypadku :

a) rozporządzenia zasadniczo wszystkimi lub znaczną częścią aktywów Smartfunds Powiernictwo, w szczególności zbycia przedsiębiorstwa Smartfunds Powiernictwo (albo jego zorganizowanej części), fuzji, konsolidacji, reorganizacji lub innej podobnej transakcji prawa polskiego lub obcego. W takim przypadku Smartfunds Powiernictwo jest uprawnione do przeniesienia całości praw i obowiązków wynikających z Umowy na wskazany przez Smartfunds Powiernictwo podmiot trzeci z zastrzeżeniem, iż Smartfunds Powiernictwo dochowa należytej staranności w celu zapewnienia należytego wykonywania (kontynuowania wykonywania) zobowiązań Smartfunds Powiernictwo wynikających z zawartych Umów;

b) przenoszenia całości praw i/lub obowiązków wynikających z Umowy dotyczących stosunku powiernictwa na inne podmioty wskazane – wg uznania Smartfunds Powiernictwo jako nowi powiernicy, o ile podmiot taki wstąpi w całość obowiązków Smartfunds Powiernictwo wynikających z Umowy dotyczących stosunku powiernictwa oraz dają rękojmię należytego wykonywania (kontynuowania wykonywania) zobowiązań Smartfunds Powiernictwo wynikających z zawartych Umów;
na co Użytkownik wyraża zgodę na podstawie niniejszego postanowienia poprzez i z chwilą zawarcia Umowy.

27.2. Powyższe postanowienia dotyczące możliwości przeniesienia praw i obowiązków z Umowy bez zgody Użytkowników należy interpretować w sposób, który nadaje im znaczenie zgodne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi w szczególności ochrony praw i interesów konsumentów, przy uwzględnieniu uzasadnionych przyczyn - słusznych interesów Smartfunds Powiernictwo uzasadniających takie przeniesienie oraz dochowania należytej staranności dla ochrony interesów Użytkowników, którzy nie powinny doznać uszczerbku w związku z przeniesieniem praw i obowiązków.

28. Brak zrzeczenia się praw

28.1. Niewykonanie lub zwlekanie przez Stronę z żądaniem realizacji przez drugą Stronę któregokolwiek z postanowień Umowy lub zrzeczenie się albo częściowa rezygnacja z roszczeń dotyczących jakiegokolwiek naruszenia Umowy nie stanowi przeszkody dla późniejszego egzekwowania takiego postanowienia oraz nie może być uznane za zrzeczenie się roszczeń dotyczących późniejszych naruszeń. Żadne jednorazowe lub częściowe wykonanie lub niewykonanie lub zwłoka w wykonaniu jakiegokolwiek prawa, upoważnienia lub środka prawnego przez którąkolwiek Stronę nie stanowi odstąpienia przez tę Stronę od, ani nie osłabi ani nie wykluczy jakiegokolwiek dalszego korzystania z tego czy innego prawa, upoważnienia czy środka prawnego wynikającego z Umowy lub z innego tytułu.

29. Charakter współpracy

29.1. Umowa nie stanowi umowy spółki cywilnej, joint venture lub innej umowy o podobnym charakterze oraz nie tworzy spółki lub innej organizacji w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.

30. Całość umowy

30.1. Umowa zawiera całość ustaleń Stron odnoszących się do przedmiotu Umowy oraz zastępuje i wyłącza w całości uprzednie umowy, porozumienia, uzgodnienia i ustalenia pomiędzy Stronami, zarówno pisemne jak i ustne, dotyczące przedmiotu Umowy. Wszystkie oświadczenia i załączniki wymienione w treści Umowy stanowią integralną część Umowy.

31. Forma, rozdzielność postanowień

31.1. Jeżeli jakiekolwiek z postanowień Umowy (w tym Regulaminu) zostanie uznane za nieważne, nieskuteczne, niewykonalne lub wadliwe w inny sposób:

a) przyjmuje się, że będzie rozumiane, w zakresie, w jakim to możliwe, jako sformułowane i ograniczone w taki sposób, aby mogło zostać uznane za ważne i skuteczne lub też zostanie zastąpione w ramach Umowy przez ważne i niewadliwe postanowienia, których treść i skutki prawne powinny być możliwie podobne w odniesieniu do ich skutków gospodarczych w stosunku do zastępowanych postanowień, a Strony Umowy zgadzają się podjąć wszelkie gospodarczo uzasadnione starania, aby osiągnąć cel tego postanowienia przez takie nowe ważne i wykonalne postanowienia;

b) w przypadku, gdy powyższe nie będzie możliwe, wszystkie pozostałe warunki i zobowiązania zawarte w Umowie (w tym w Regulaminie) pozostaną w pełni w mocy, poza zakresem, w jakim są one zależne od siebie nawzajem lub sobie nawzajem podporządkowane, tj. Umowa pozostaje w pełni w mocy co do pozostałych postanowień i będzie wykładana w każdym przypadku tak, jak gdyby takie nieważne, niewykonalne, nieskuteczne lub wadliwe postanowienie zostało pominięte.

32. Moc wiążąca

32.1. Umowa służy wyłącznie interesowi jej Stron oraz ich następców prawnych i cesjonariuszy. Nic, co ustalono w Umowie wyraźnie lub w sposób dorozumiany nie nadaje ani nie będzie interpretowane jako nadające innemu podmiotowi poza Stronami, jakichkolwiek uprawnień z niej wynikających.

33. Komunikacja

33.1. Komunikacja pomiędzy Stronami będzie prowadzona przede wszystkim za pośrednictwem Platformy Smartfunds lub poczty elektronicznej na adresy wskazane przez Użytkownika i Smartfunds wskazane jako adresy poczty elektronicznej do korespondencji. Wiadomości za pośrednictwem Platformy lub poczty elektronicznej wysłane na adresy podane przez Strony uważa się za otrzymane przez odbiorcę w momencie wysyłki.

33.2. W odniesieniu do danych adresowych Stron (w szczególności adresu poczty elektronicznej oraz adresu fizycznego dla przekazywania tradycyjnej korespodencji), Strony zobowiązują się do niezwłocznego zawiadamiania o zmianach adresów do doręczeń pod rygorem uznania doręczenia pod ostatni wskazany adres do doręczeń za skuteczne.

33.3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że komunikacja ze Strony Smartfunds dotycząca kwestii wynikających lub związanych z Umową będzie prowadzona w jezyku polskim. W przypadku braku dostatecznej znajomości języka polskiego, Użytkownik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie i na własny koszt odpowiednie tłumaczenie na inny język znany Użytkownikowi.

34. Zmiany

34.1. Smartfunds może dokonywać w przyszłości zmian w treści niniejszego Regulaminu, o ile jest to niezbędne z uwagi na wystąpienie ważnej przyczyny takiej jak w szczególności: zmiana przepisów prawa lub sposobu ich interpretacji przez sądy lub inne właściwe organy i instytucje, nadzwyczajna zmiana stosunków gospodarczych lub społecznych powodująca nieprzewidziane trudności w spełnieniu świadczenia albo grożąca rażącą stratą, konieczność dostosowania postanowień Regulaminu w związku z zauważonymi lukami lub koniecznością korekty nieprawidłowości oraz w innych przypadkach gdy zmiana nie ma istotnego wpływu na interesy Użytkownika.

34.2. W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, które wpływają na prawa lub obowiązki Użytkowników, Użytkownicy zostaną powiadomieni o zmianie lub poprawkach na co najmniej 14 (czternaście) dni przed ich wejściem w życie w odniesieniu do Użytkownika. Powiadomienie o zmianach w treści Regulaminu może zostać przesłane pocztą elektroniczną, poprzez powiadomienie podczas logowania się na Platformie Smartfunds lub w inny sposób. W razie braku sprzeciwu Użytkownika przed wejściem zmiany Regulaminu w życie, uznaje się, że Użytkownik wyraził zgodę na zmianę objęta powiadomieniem. Jeśli Użytkownik sprzeciwia się zmianie, zmiana nie odniesie skutku w stosunku do Użytkownika, a sprzeciw będzie oznaczał wypowiedzenie Umowy Uczestnictwa, z zastrzeżeniem jednak skutków wynikających z pkt 18.1. Regulaminu, gdy w stosunkach pomiędzy Stronami pozostaną w mocy odpowiednie postanowienia Umowy w dotychczas obowiązującym brzmieniu.