Regulamin Uczestnictwa w Kampaniach Loan Crowdfunding Smartfunds

Z dnia 27.05.2021 r.

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin Kampanii Loan Crowdfunding Smartfunds (“Regulamin”) określa prawa i obowiązki Użytkowników, Projektodawcy oraz Smartfunds dotyczące przeprowadzania kampanii crowdfunding’u pożyczkowego na Platformie Smartfunds, zawierania Umów Pożyczek oraz ustanowienia zabezpieczenia (o ile przewidują je Parametry Kampanii).

1.2. Regulamin – wraz z ewentualnymi innymi dokumentami takimi jak Parametry Kampanii oraz Polityka Prywatności – stanowi integralną część:

a) umowy uczestnictwa w Kampanii zawieranej pomiędzy Użytkownikiem i Smartfunds (“Umowa Uczestnictwa”);

b) umowy w sprawie przeprowadzenia kampanii crowdfunding’u pożyczkowego na Platformie Smartfunds zawieranej pomiędzy Projektodawcą i Smartfunds (“Umowa w sprawie przeprowadzenia Kampanii”).

2. definicje

2.1. O ile w sposób jednoznaczny nie wynika inaczej z kontekstu zastosowania, wyrażenia użyte w Regulaminie posiadają następujące znaczenie:
a) „administrator zabezpieczeń” posiada znaczenie określone w pkt 10.2. Regulaminu;

b) „Cel Minimum” oznacza najmniejszą wartość deklarowanego i wpłaconego zaangażowania Użytkowników, której osiągnięcie w Okresie Prekampanii i Podstawowym Okresie Kampanii oznacza zakończenie Kampanii powodzeniem;

c) „dzień roboczy” oznacza każdy dzień, który nie jest sobotą, niedzielą lub innym dniem ustawowo wolnym od pracy w Polsce, zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (tj. z dnia 27 października 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1920);

d) „Kampania” oznacza kampanię crowdfunding’u pożyczkowego stworzoną przez lub w imieniu Projektodawcy na Platformie Smartfunds oraz prowadzoną w celu pozyskania środków pieniężnych od Użytkowników na podstawie Umów Pożyczek;

e) „konsument” oznacza konsumenta w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, jak również inne osoby wobec których na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa stosuje się przepisy dotyczące ochrony praw i interesów konsumenta w określonych okolicznościach;

f) „Konto Użytkownika” (lub „Konto”) oznacza zasoby informatyczne przypisane indywidualnie Użytkownikowi w ramach rejestracji za pomocą loginu, hasła lub innych metod weryfikacji uprawnień dostępowych i tożsamości, umożliwiające Użytkownikowi uwierzytelnienie, dostęp i zarządzanie funkcjonalnościami Platformy;

g) „Łączna Wartość Zaangażowania” oznacza łączną kwotę zadeklarowanych i wpłaconych przez Użytkowników środków w ramach prowadzonej Kampanii;

h) „Okres Prekampanii” oznacza okres, w którym prowadzone są działania w ramach Prekampanii;

i) „Okres Kampanii” oznacza okres prowadzenia Kampanii;

j) „Okres Dodatkowy” oznacza część Okresu Kampanii po osiągnięciu co najmniej Celu Minimum;

k) „Organizacja” posiada znaczenie określone w pkt 3.1. Regulaminu;

l) „Ostrzeżenie” posiada znaczenie określone w pkt 6.7. Regulaminu;

m) „otwarcie Kampanii” posiada znaczenie określone w pkt 5.5. Regulaminu;

n) „Parametry Kampanii” oznaczają (łącznie) warunki Umowy Pożyczki zawieranej pomiędzy Użytkownikiem i Projektodawcą w ramach Kampanii, warunki zabezpieczenia spłaty pożyczki udzielanej Projektodawcy przez Użytkownika (o ile przewidują je Parametry Kampanii), informacje na temat Projektu oraz inne warunki danej Kampanii;

o) „Platforma Smartfunds”, „Platforma” oznacza witrynę internetową Smartfunds oraz wszystkie powiązane z nią strony, podstrony i inne witryny internetowe należące do Smartfunds i służące przeprowadzaniu lub wspieraniu przeprowadzania Kampanii;

p) „powodzenie Kampanii” posiada znaczenie określone w pkt 7.7. Regulaminu;

q) „Prekampania” oznacza działania na Platformie Smartfunds, stanowiące wstępny etap Kampanii, polegające na skierowaniu treści informacyjnych Projektodawcy do wyselekcjonowanej, zamkniętej grupy Użytkowników Platformy Smartfunds;

r) „Projekt” oznacza przedsięwzięcie, którego realizacja stanowi cel pozyskania środków przez Projektodawcę od Użytkowników w ramach Kampanii;

s) „Projektodawca” oznacza osobę lub podmiot, który pozyskuje środki w ramach Kampanii jako pożyczkobiorca w celu realizacji Projektu;

t) „Przedstawiciel Organizacji”, „Przedstawiciel” posiada znaczenie określone w pkt 3.2. Regulaminu;

u) „Regulamin”, oznaczają niniejszy Regulamin Kampanii Loan Crowdfunding Smartfunds;

v) „Smartfunds” oznacza SMARTFUNDS Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 6/12, 00-503 Warszawa, REGON: 381592360 NIP: 1132985401 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000751969, z kapitałem zakładowym w wysokości 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych) w całości wpłaconym;

w) „Projektodawca” oznacza osobę lub podmiot, który pozyskuje środki w ramach Kampanii jako pożyczkobiorca;

x) „Strona” (odpowiednio: „Strony”) oznacza łącznie lub osobno Użytkownika, Projektodawcę i Smartfunds;

y) „treści informacyjne” posiada znaczenie określone w pkt 5.2. Regulaminu;

z) „treści Użytkownika” oznacza wszelkie informacje i inne materiały (w tym graficzne, audio, wizualne i audiowizualne lub inne) udostępniane przez Użytkownika na Platformie Smartfunds;

aa) „Umowa” oznacza odpowiednio odniesieniu do Użytkownika Umowę Uczestnictwa, a w odniesieniu do Projektodawcy Umowę w sprawie przeprowadzenia Kampanii;

bb) „Umowa Pożyczki” posiada znaczenie określone w pkt 9.1. Regulaminu;

cc) „Umowa w sprawie ustanowienia administratora zabezpieczeń” posiada znaczenie określone w pkt 10.3. Regulaminu;

dd) „uruchomienie pożyczki” posiada znaczenie określone w pkt 9.2. Regulaminu;

ee) „Użytkownik Platformy Smartfunds” , „Użytkownik” oznacza stronę Umowy - osobę fizyczną, osobę prawną lub inną jednostkę organizacyjną posiadającą podmiotowość prawną w świetle polskiego prawa, która została zarejestrowana jako Użytkownik Platformy Smartfunds oraz została pozytywnie zweryfikowana w świetle procedur wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa;

ff) „Użytkownik Indywidualny” posiada znaczenie określone w pkt 3.1. Regulaminu;

gg) „Użytkownik Kwalifikowany” posiada znaczenie określone w pkt 4.1. Regulaminu;

hh) „zaangażowanie” oznacza podjęcie przez Użytkownika Platformy Smartfunds decyzji o przekazaniu Projektodawcy środków w celu udzielenia pożyczki pieniężnej na podstawie Umowy Pożyczki w ramach prowadzonej Kampani, pod warunkiem (łącznie), iż: (i) decyzja o zaangażowaniu uzyskała pozytywną weryfikację ze strony Smartfunds (ii) decyzja o zaangażowaniu nie została skutecznie wycofana przez Użytkownika lub Smartfunds w przypadkach i na zasadach określonych w Regulaminie (iii) Użytkownik dokonał wpłaty na poczet udzielanej pożyczki.

3. korzystanie z platformy

3.1. Użytkownikiem może być wyłącznie osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (“Użytkownik Indywidualny”), jak również osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną, działająca poprzez swoje organy lub właściwie umocowanych przedstawicieli (“Organizacja”).

3.2. Organizacja zobowiązana jest wskazać jedną osobę fizyczną będącą jej przedstawicielem dla wykonywania praw i obowiązków Użytkownika w ramach Umowy (“Przedstawiciel Organizacji” lub „Przedstawiciel”). Organizacja może w każdym czasie wskazać nowego Przedstawiciela w miejsce dotychczasowego. Postanowienia Umowy odnoszące się do Użytkownika powinny być rozumiane również jako odnoszące się do Przedstawiciela Organizacji.

3.3. Użytkownik zainteresowany uczestnictwem w Kampanii i udzieleniem pożyczki Projektodawcy musi dokonać rejestracji Konta zgodnie z procedurą Platformy Smartfunds. Konto umożliwia Użytkownikowi uwierzytelnienie się do Platformy Smartfunds oraz dostęp i zarządzanie jej funkcjonalnościami. Informacje, w tym dane osobowe podane podczas rejestracji Konta oraz uzupełniane w toku korzystania z Konta, są niezbędne m.in. do identyfikacji Użytkownika, weryfikacji spełnienia warunków rejestracji Konta, komunikacji z Użytkownikiem, wykonania zobowiązań lub realizacji obowiązków ciążących na Smartfunds na podstawie obowiązujących przepisów prawa (takich jak np. ewentualny obowiązek przeciwdziałania wprowadzeniu do legalnego obrotu pieniędzy lub innych wartości majątkowych uzyskanych z nielegalnych źródeł bądź służących do finansowania nielegalnej działalności) lub na podstawie wyroków, postanowień, decyzji i innych aktów urzędowych właściwych sądów, organów i instytucji.

3.4. Rejestracja Konta oraz korzystanie z funkcjonalności dostępnych na Platformie Smartfunds wymaga posiadania:

a) urządzenia końcowego z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji z włączoną obsługą plików cookies oraz JavaScript. Smartfunds nie gwarantuje poprawnego działania Platformy we wszystkich dostępnych wersjach systemów operacyjnych, przeglądarek internetowych i obszarach geograficznych;

b) aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail) oraz aktywnego numeru telefonu umożliwiającego autoryzację Użytkownika.

3.5. Użytkownik powinien zapoznać się dokładnie z treścią dokumentów stanowiących łącznie Umowę Uczestnictwa (w tym niniejszego Regulaminu) oraz zachować ich egzemplarz w formie elektronicznej lub drukowanej.

3.6. Poprzez rejestrację Konta na Platformie Smartfunds Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z wszystkimi postanowieniami niniejszego Regulaminu, Specyfikacji Parametrów Kampanii oraz Polityki Prywatności, wyraża zgodę na ich brzmienie oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. Rejestracja Konta oznacza zawarcie Umowy Uczestnictwa na wyżej wskazanych warunkach.

3.7. Usługi elektroniczne oferowane przez Smartfunds w ramach Platformy są świadczone drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet i w związku z tym podlegają wszelkim ograniczeniom związanym z korzystaniem z tej sieci. Smartfunds nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia funkcjonowania Platformy spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Platformy z infrastrukturą techniczną Strony.

3.8. Z zastrzeżeniem niezbędnych wyjątków, co do zasady wszelkie działania i czynności Użytkownika dotyczące udziału w Kampanii będą dokonywane na podstawie informacji i dokumentów elektronicznych poprzez Konto Użytkownika na Platformie Smartfunds.

3.9. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za formę oraz treść działań i czynności wykonywanych w ramach jego Konta, jak również za zapewnienie bezpieczeństwa haseł lub innych środków wykorzystywanych w celu weryfikacji uprawnień dostępowych i tożsamości Użytkownika. Konto Użytkownika jest osobiste i nieprzenaszalne – wszelkie działania i czynności wykonywane w ramach Konta są przypisane Użytkownikowi. Smartfunds nie ponosi odpowiedzialności – w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo – za ewentualne szkody, wydatki, koszty i straty wynikające bezpośrednio lub pośrednio z nieprzestrzegania przez Użytkownika powyższych obowiązków.

3.10. Użytkownik udziela Smartfunds w okresie obowiązywania Umowy niewyłącznej licencji na używanie, powielanie, dystrybucję, modyfikację, adaptację, publiczne wyświetlanie, publiczne wykonywanie i inne korzystanie z treści Użytkownika w celu prowadzenia Platformy Smartfunds i wykonywania obowiązków wynikających z Umowy Uczestnictwa. Użytkownik zapewnia, że posiada niezbędne prawa do udzielenia powyższej licencji na treści Użytkownika, a korzystanie z treści Użytkownika przez Smartfunds nie będzie naruszać praw osób trzecich, w tym praw własności intelektualnej.

3.11. Treści Użytkownika nie mogą prezentować ani promować przemocy, nielegalnej działalności lub naruszać praw i dóbr osobistych innych osób, w tym pozostawać niezgodne z prawem, obraźliwe, grożące, zniesławiające, nieprzyzwoite, służące głównie prowokowaniu emocjonalnych reakcji innych osób, w szczególności agresji lub niepokoju. Ponadto Smartfunds zastrzega, że treści Użytkownika nie mogą dotyczyć komunikacji sprzedażowej, służyć promocji lub marketingowi produktów lub usług Użytkownika albo podmiotów trzecich, agitacji lub propagowaniu treści o charakterze politycznym albo religijnym, jak również w stanowić przejawu tzw. spamu.

3.12. Smartfunds zastrzega sobie prawo (lecz nie stanowi to obowiązku Smartfunds) do monitorowania oraz usuwania treści Użytkownika udostępnianej z naruszeniem powyższych zasad wg uznania Smartfunds.

3.13. Użytkownik zapewnia, że wszystkie informacje podane podczas rejestracji i korzystania z Konta, w szczególności podczas autoweryfikacji Użytkownika zgodnie z pkt 4.1. i 4.2. Regulaminu, są kompletne i dokładne oraz że będzie niezwłocznie aktualizować takie informacje, aby były kompletne i dokładne pod każdym względem w całym okresie obowiązywania Umowy. Smartfunds zastrzega sobie prawo do weryfikacji tożsamości Użytkownika oraz spełnienia warunków rejestracji Konta i zawarcia Umowy w każdym czasie.

3.14. Niedozwolone jest rejestrowanie Kont, przystępowanie do Umowy oraz uczestniczenie w Kampanii przez Użytkowników podlegających jurysdykcji państw, w których przedmiot, treść lub cel Umowy jest zabroniony w świetle prawa.

4. WARUNKI UDZIAŁU W KAMPANII

4.1. W celu zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa Użytkowników oraz uzyskania niezbędnych potwierdzeń, że decyzje dotyczące udziału w Kampanii są podejmowane w sposób świadomy i niezależny, przy wystarczającym zrozumieniu ryzyka oraz rozsądnym uwzględnieniu wszystkich istotnych okoliczności dotyczących w szczególności: Projektodawcy, Parametrów Kampanii, majątku i dochodów Użytkownika, Smartfunds może wymagać w przypadku gdy dany Użytkownik podjął decyzję o istotnym zaangażowaniu, tj. przekraczającym określony procentowy udział wartości w Celu Minimum danej Kampanii, aby Użytkownicy dopuszczeni do udziału w Kampanii dokonali uprzedniej autoweryfikacji, a w przypadku jej pozytywnego wyniku złożyli stosowne oświadczenie dotyczące posiadanego doświadczenia i wiedzy (“Użytkownik Kwalifikowany”).

4.2. Jako Użytkownik Kwalifikowany może być traktowany Użytkownik, który m.in:

a) regularnie na własny rachunek przeprowadza transakcje na rynku zorganizowanym;

b) posiada portfel inwestycyjny obejmujący środki pieniężne i instrumenty finansowe o wartości przekraczającej co najmniej dziesięciokrotnie najwyższe przewidywane przez Użytkownika zaangażowanie w ramach jednej Kampanii;

c) posiada istotne doświadczenie zawodowe w sektorze finansowym lub odpowiednie wykształcenie, w szczególności z zakresu ekonomii i finansów;

d) korzysta – we własnym zakresie – z profesjonalnego doradztwa inwestycyjnego.

Użytkownik zobowiązany jest do samodzielnego rozważenia spełnienia powyższych warunków oraz złożenia stosownego oświadczenia – przy uwzględnieniu brzmienia pkt 3.11. Regulaminu – poprzez Platformę Smartfunds. Złożenie przez Użytkownika powyższego oświadczenia oznacza, że Użytkownik zapewnia Smartfunds, iż posiada niezbędne doświadczenie i wiedzę umożliwiające świadome i niezależne podejmowanie decyzji inwestycyjnych przy wystarczającym zrozumieniu ryzyka inwestycyjnego oraz rozsądnym uwzględnieniu wszystkich istotnych okoliczności. Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Smartfunds w przypadku, gdy z jakichkolwiek powodów nie może być dłużej traktowany jako Użytkownik Kwalifikowany.

4.3. Smartfunds – wg własnego uznania – jest uprawnione (lecz nie zobowiązane) do podjęcia dodatkowych czynności i działań w celu weryfikacji czy dany Użytkownik spełnia warunki uznania go za Użytkownika Kwalifikowanego. W powyższym celu Smartfunds może żądać przedstawienia przez Użytkownika określonych informacji i dokumentów.

4.4. Pomimo złożenia stosownego oświadczenia przez Użytkownika dotyczącego uznania go za Użytkownika Kwalifikowanego, decyzja o umożliwieniu danemu Użytkownikowi udziału w Kampanii zależy wyłącznie od uznania Smartfunds. W celu ochrony interesów Smartfunds oraz innych Stron, Smartfunds zastrzega sobie prawo – wg własnego uznania i z jakiegokolwiek powodu lub bez powodu – do uniemożliwienia danemu Użytkownikowi udziału w Kampanii lub cofnięcia w dowolnej chwili nadanego wcześniej upoważnienia w szczególności jeżeli pojawią się w ocenie Smartfunds podstawy do uznania, że dany Użytkownik nie posiada niezbędnego doświadczenia i wiedzy umożliwiającej świadome i niezależne podejmowanie decyzji inwestycyjnych przy wystarczającym zrozumieniu ryzyka inwestycyjnego związanego z inwestycjami na wczesnym etapie oraz rozsądnym uwzględnieniu wszystkich istotnych okoliczności, jak również z innych przyczyn. Smartfunds nie ponosi odpowiedzialności – w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo – za ewentualne szkody, wydatki, koszty i straty wynikające bezpośrednio lub pośrednio z wykonania w stosunku do Użytkownika powyższych uprawnień.

4.5. Uwzględniając obowiązujące przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, Smartfunds może być zobowiązane do stosowania środków bezpieczeństwa finansowego obejmujących w szczególności:

a) identyfikację Strony oraz weryfikację jej tożsamości;

b) identyfikację beneficjenta rzeczywistego w stosunku do Strony oraz podejmowanie uzasadnionych czynności w celu weryfikacji jego tożsamości oraz ustalenia struktury własności i kontroli;

c) ocenę stosunków gospodarczych i - stosownie do sytuacji - uzyskanie informacji na temat ich celu i zamierzonego charakteru;

d) bieżące monitorowanie stosunków gospodarczych Strony, w tym: analizę transakcji przeprowadzanych w ramach stosunków gospodarczych w celu zapewnienia, że transakcje te są zgodne z wiedzą instytucji obowiązanej o Stronie, rodzaju i zakresie prowadzonej przez niego działalności oraz zgodne z ryzykiem prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związanym z tą Stroną, badanie źródła pochodzenia wartości majątkowych będących w dyspozycji Strony - w przypadkach uzasadnionych okolicznościami oraz zapewnienia, że posiadane dokumenty, dane lub informacje dotyczące stosunków gospodarczych są na bieżąco aktualizowane.

4.6. W celu wykonania powyższych obowiązków, Smartfunds może żądać przy zawarciu Umowy, w szczególności w ramach procedury „poznaj swojego klienta” (oraz – stosownie do okoliczności – także później w ramach procedury „ciągłej należytej staranności”) przedstawienia przez Stronę określonych informacji i dokumentów, jak również przetwarzać informacje zawarte w dokumentach tożsamości Strony i jej przedstawicieli.

4.7. Smartfunds nie ponosi odpowiedzialności – w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo – za ewentualne szkody, wydatki, koszty i straty wynikające bezpośrednio lub pośrednio z braku możliwości odpowiednio: udziału Użytkownika w Kampanii lub przeprowadzenia Kampanii przez Projektodawcę do czasu należytego wykonania obowiązków związanych ze stosowaniem przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

5. PRZYGOTOWANIE KAMPANII

5.1. Ocena możliwości przeprowadzenia Kampanii przez Projektodawcę zależy od uznania Smartfunds. Projektodawca może zostać zobowiązany przez Smartfunds do przedstawienia określonych informacji dla oceny jego działalności oraz zdolności do skutecznego przeprowadzenia Kampanii.

5.2. Przygotowanie Kampanii polega na stworzeniu treści informacyjnych opisujących model biznesowy, sytuację rynkową, finansową, majątkową i prawną Projektodawcy, charakter i cele Projektu, jak również zawierających ewentualne inne informacje istotne z punktu widzenia podjęcia przez Użytkowników Platformy Smartfunds decyzji w przedmiocie zaangażowania (“treści informacyjne”).

5.3. Projektodawca zobowiązany jest do przygotowania i aktualizacji treści informacyjnych dla celów Kampanii w zakresie, w sposób i w terminach określonych przez Smartfunds.

5.4. Smartfunds dokonuje przeglądu treści informacyjnych przedstawionych przez Projektodawcę. Projektodawca może zostać zobowiązany przez Smartfunds do określonej zmiany, poprawienia lub uzupełnienia treści informacyjnych.

5.5. Smartfunds według własnego uznania podejmuje decyzję o ostatecznej akceptacji lub odmowie akceptacji treści informacyjnych Projektodawcy. W przypadku akceptacji, Smartfunds dokonuje otwarcia Kampanii oraz udostępnia treści informacyjne Użytkownikom Platformy Smartfunds w celu dokonania przez nich oceny Projektu oraz podjęcia decyzji o zaangażowaniu w ramach Kampanii (“otwarcie Kampanii”).

6. PRZYSTĄPIENIE DO KAMPANII

6.1. Projektodawca udostępnia za pośrednictwem Platformy treści informacyjne oraz Parametry Kampanii. Użytkownik zobowiązany jest do szczegółowego zapoznania się z powyższymi informacjami oraz może przekazać za pośrednictwem Platformy Smartfunds ewentualne pytania dotyczące przedstawionych informacji, Projektodawcy lub Projektu. W najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo, Projektodawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść wszelkich informacji dotyczących Projektodawcy i Projektu zamieszczonych na Platformie Smartfunds.

6.2. Smartfunds dokłada starań, aby informacje Projektodawcy prezentowane na Platformie Smartfunds w związku z Kampanią były prawdziwe, rzetelne, kompletne i zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Smartfunds opiera się jednak w powyższym zakresie na informacjach, oświadczeniach i zapewnieniach samego Projektodawcy, bez przeprowadzenia niezależnej weryfikacji własnej, a tym samym nie ponosi odpowiedzialności – w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy prawa – w przypadku gdyby informacje dotyczące Projektodawcy i Projektu prezentowane na Platformie Smartfunds w związku z Kampanią nie były prawdziwe, rzetelne, kompletne i zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.

6.3. Projektodawca zapewnia i gwarantuje, że zgodnie z najlepszą wiedzą członków jej organów, pracowników i współpracowników działających z zachowaniem najwyższej staranności:

a) wszelkie dokumenty, informacje i dane oraz inne treści informacyjne przekazane lub udostępnione przez Projektodawcę lub osoby działające w imieniu lub na rzecz Projektodawcy (niezależnie od treści, formy i sposobu ich przekazania lub udostepnienia) są prawdziwe, rzetelne, kompletne i zgodne ze stanem faktycznym i prawnym;

b) wszelkie założenia ekonomiczne, przewidywania, prognozy oraz inne treści o ocennym charakterze przekazane lub udostępnione przez Projektodawcę lub osoby działające w imieniu lub na rzecz Projektodawcy (niezależnie od treści, formy i sposobu ich przekazania lub udostepnienia) zostały sporządzone w dobrej wierze, z zachowaniem profesjonalnych standardów oraz przy uwzględnieniu wszelkich racjonalnych przewidywań co do rozwoju sytuacji ekonomicznej i perspektyw realizacji Projektu;

c) nie zostały pominięte żadne dokumenty, informacje ani dane istotne z punktu widzenia oceny modelu biznesowego, sytuacji rynkowej, finansowej, majątkowej i prawnej Projektodawcy, jak również dotyczące charakteru i celów Projektu oraz inne informacje istotne z punktu widzenia podjęcia przez Użytkowników Platformy Smartfunds decyzji w przedmiocie zaangażowania, a w kontekście powyższych nie występuje ryzyko wprowadzenia w błąd Użytkowników.

6.4. Zgodnie z najlepszą wiedzą członków jej organów, pracowników i współpracowników działających z zachowaniem najwyższej staranności, Projektodawca zobowiązany jest do niezwłocznej aktualizacji wszelkich dokumentów, informacji i danych oraz innych treści informacyjnych (w tym założeń ekonomicznych, przewidywań, prognoz oraz pozostałych treści o ocennym charakterze) niezależnie od treści, formy i sposobu ich przekazania lub udostepnienia, w przypadku uzyskania informacji, wystąpienia zdarzeń lub ujawnienia okoliczności, które sprawiają, że powyższe mogą utracić atrybut prawdziwości, rzetelności, kompletności i zgodności ze stanem faktycznym i prawnym lub też – w świetle powyższego – wystąpi niezbędna potrzeba rewizji dotychczasowych założeń ekonomicznych, przewidywań, prognoz lub pozostałych treści informacyjnych o ocennym charakterze.

6.5. W okresie Kampanii Projektodawca zobowiązany jest nie przekazywać jakimkolwiek osobom i podmiotom oraz nie udostępniać publicznie jakichkolwiek informacji, które byłyby niezgodne z treścią powyższych postanowień, sprzeczne z treścią informacyjną przygotowaną na potrzeby Kampanii, powodowały asymetrię informacyjną pomiędzy Użytkownikami lub pomiędzy Użytkownikami i innymi osobami lub podmiotami, jak również w inny sposób mogłyby wprowadzać w błąd lub zakłócać przebieg Kampanii.

6.6. Smartfunds nie rekomenduje w żaden sposób zaangażowania w Kampanię, udzielenia Projektodawcy pożyczki ani nie gwarantuje osiągnięcia przez Projektodawcę zakładanych celów Projektu, wyników finansowych lub innego rezultatu. Decyzja o zaangażowaniu i udziale w Kampanii jest wyłączną decyzją Użytkownika opartą o jego własną analizę. Smartfunds nie ponosi odpowiedzialności – w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo – za należyte wykonanie przez Projektodawcę zobowiązań wobec Użytkowników wynikających z Umów Pożyczek zawartych w ramach Kampanii, wypłacalność Projektodawcy, ewentualne szkody, wydatki, koszty i straty w przypadku gdy Projektodawca nie wykonał należycie zobowiązań wobec Użytkowników, nie zrealizował zakładanych celów Projektu lub nie spełnił innych oczekiwań ze strony Użytkowników.

6.7. Przed podjęciem decyzji o udziale w Kampanii i zaangażowaniu Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z “Ostrzeżeniem dotyczącym ryzyk związanych z udziałem w Kampanii” („Ostrzeżenie”) dostępnym na Platformie Smartfunds. Zawierając Umowę Uczestnictwa Użytkownik potwierdza zapoznanie się z Ostrzeżeniem.

7. przebieg kampanii

7.1. Kampania może zostać rozpoczęta Prekampanią. W przypadku osiągnięcia Celu Minimum w Okresie Kampanii, Kampania może być kontynuowana przez Okres Dodatkowy.

7.2. W trakcie Kampanii Użytkownik Platformy Smartfunds podejmuje zaangażowanie oraz określa jego wartość. Smartfunds uprawniona jest do weryfikacji zaangażowania na zasadach określonych w Umowie (w tym zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu) .

7.3. Zaangażowanie Użytkowników może zostać wycofane wyłącznie w przypadkach i w terminach wynikających z przepisów prawa lub na zasadach określonych w Regulaminie.

7.4. Kampania ulega zakończeniu w przypadku:

a) osiągnięcia Celu Minimum (chyba że Strony przewidziały w Umowie możliwość dalszego prowadzenia Kampanii w Okresie Dodatkowym, w takim przypadku Kampania ulega zakończeniu z dniem osiągnięcia celu określonego przez Projektodawcę lub wcześniejszego upływu Okresu Dodatkowego);

b) upływu Okresu Kampanii;

c) podjęcia przez Projektodawcę umotywowanej decyzji o rezygnacji z dalszego prowadzenia Kampanii;

d) podjęcia przez Smartfunds decyzji o zakończeniu Kampanii.

Smartfunds ani Projektodawca nie ponoszą wobec Użytkowników Platformy odpowiedzialności – w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo – za ewentualne szkody, wydatki, koszty i straty związane bezpośrednio lub pośrednio z podjęciem decyzji o zakończeniu Kampanii na podstawie ww. postanowień Regulaminu.

7.5. Smartfunds może według własnego uznania podjąć decyzję o zawieszeniu Kampanii na okres nie dłuższy niż dwa tygodnie do czasu wyjaśnienia przez Projektodawcę, inne osoby lub podmioty określonych okoliczności, o ile w ocenie i według uznania Smartfunds wymaga tego ochrona interesów Smartfunds lub innych Stron.

7.6. W przypadku dużego zainteresowania Kampanią, przed osiągnięciem Celu Minimum, Projektodawca za zgoda Smartfunds może podwyższyć wartość celu Kampanii w Okresie Dodatkowym bez zmiany innych Parametrów Kampanii.
7.7. Powodzenie Kampanii oznacza osiągnięcie w Okresie Kampanii co najmniej Celu Minimum („powodzenie Kampanii”).

8. ZAANGAŻOWANIE

8.1. W przypadku zakomunikowania przez Użytkownika za pośrednictwem Platformy Smartfunds zaangażowania w toku Kampanii oraz pozytywnej weryfikacji takiej decyzji ze strony Smartfunds, Użytkownik zobowiązany jest do dokonania na wskazany notarialny rachunek depozytowy pełnej wpłaty w terminie 3 (trzech) dni roboczych od chwili otrzymania za pośrednictwem Platformy Smartfunds stosownej notyfikacji. Tytuł wpłaty powinien odpowiadać wskazaniom instrukcji udostępnionych Użytkownikowi za pośrednictwem Platformy Smartfunds. Wpłaty na poczet Kampanii mogą być dokonywane wyłącznie z rachunków pieniężnych należących do danego Użytkownika.

8.2. Dokonanie wpłaty na poczet Kampanii w inny sposób niż wskazany powyżej nie będzie stanowić skutecznej wpłaty w ramach Kampanii. Smartfunds ani Projektodawca nie będą w jakikolwiek sposób odpowiedzialni za zwrot wpłat dokonanych w inny sposób, niż wskazany powyżej. Smartfunds i Projektodawca nie ponoszą odpowiedzialności – w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo – za ewentualne szkody, wydatki, koszty i straty wynikające bezpośrednio lub pośrednio z naruszenia powyższych postanowień.

8.3. Zasady dotyczące zwrotu określone w powyższym postanowieniu stosuje się również w przypadku dokonania przez Użytkownika wpłaty ponad kwotę wynikającą z deklarowanego zaangażowania (nadpłata).

8.4. Zaangażowanie Użytkownika w ramach Kampanii oznacza złożenie Projektodawcy wiążącej oferty zawarcia Umowy Pożyczki na warunkach określonych w Parametrach Kampanii przy uwzględnieniu treści Regulaminu.

8.5. Braku pełnej terminowej wpłaty przez Użytkownika w ramach zaangażowania w związku z prowadzoną Kampanią uważa się za rezygnacje z zaangażowania w Kampanię w zakresie niewpłaconej kwoty.

8.6. Łączna Wartość Zaangażowania zostanie ustalona niezwłocznie po zamknięciu Kampanii. Osiągnięcie Celu Minimum w Okresie Kampanii jest weryfikowane przy uwzględnieniu Łącznej Wartości Zaangażowania pomniejszonej o łączną wartość zaangażowania wycofanego przez Użytkowników na podstawie właściwych postanowień niniejszego Regulaminu (o ile jest to dopuszczalne w przypadku Kampanii). Z wyłączeniem przypadków gdy wartość niezrealizowanych zobowiązań Użytkowników do wpłaty w ramach zaangażowania w związku z prowadzoną Kampanią przekracza łącznie 10% (dziesięć procent) wartości Celu Minimum, przy weryfikacji osiągnięcia Celu Minimum w Okresie Kampanii nie bierze się pod uwagę przypadków naruszenia przez Użytkowników ww. zobowiązania, a Cel Minimum zostaje automatycznie obniżony o wartość niezrealizowanych zobowiązań. Jeżeli wartość niezrealizowanych zobowiązań Użytkowników do wpłat w związku z prowadzoną Kampanią przekracza łącznie 10% (dziesięć procent) wartości Celu Minimum, uznaje się, że Cel Minimum nie został osiągnięty w Kampanii.

8.7. Po zakończeniu Kampanii Projektodawca przekaże Użytkownikom za pośrednictwem Platformy Smartfunds odpowiednie zawiadomienia obejmujące co najmniej informacje o Łącznej Wartości Zaangażowania w ramach Kampanii.

8.8. W przypadku:

a) gdy w Okresie Kampanii nie zostanie osiągnięty Cel Minimum;

b) podjęcia przez Projektodawcę umotywowanej decyzji o rezygnacji z  dalszego prowadzenia Kampanii;

c) podjęcia przez Smartfunds decyzji o zakończeniu Kampanii.;

d) zakończeniu (przerwaniu) Kampanii z innych przyczyn skutkujących brakiem możliwości sfinalizowania Kampanii i skutecznego zawarcia Umów Pożyczek;

wpłacone kwoty zostaną zwrócone na rachunki pieniężne Użytkowników, z którego dokonano pierwotnie wpłaty środków ramach Kampanii. Zwrot zostanie dokonany w kwocie nominalnej wpłaty bez prawa do otrzymania przez Użytkownika jakichkolwiek odsetek lub oprocentowania, w terminie do 30 (trzydziestu) dni od dnia wystąpienia ww. zdarzeń. Smartfunds ani Projektodawca nie ponoszą odpowiedzialności – w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo – za ewentualne szkody, wydatki, koszty i straty wynikające bezpośrednio lub pośrednio ze zwrotu wpłaconych kwot na rachunek pieniężny Użytkownika na podstawie niniejszego postanowienia.

8.9. Projektodawca zobowiązany jest nie przyjmować niezależnie jakichkolwiek wpłat pieniężnych od osób i podmiotów zainteresowanych zaangażowaniem w związku z prowadzoną Kampanią. Niezwłocznie, lecz w terminie nie dłuższym niż 3 (trzy) dni robocze, Projektodawca zobowiązany jest powiadomić Smartfunds o każdym takim przypadku oraz dokonać zwrotu środków pieniężnych na rachunek pieniężny nadawcy.

8.10. W przypadku konieczności dokonania jakichkolwiek zwrotów pieniężnych na podstawie pkt 8.2., 8.3., 8.8. i 8.9. Regulaminu Użytkownicy mogą zostać obciążeni kosztami przelewów pieniężnych, przewalutowań, innych opłat bankowych lub innymi kosztami i wydatkami ponoszonymi w związku ze zwrotami pieniężnymi. Równowartość powyższych kosztów i wydatków zostanie potrącona z kwot należnych tytułem zwrotu. Wszelkie zwroty pieniężne będą dokonywanie bez jakichkolwiek odsetek lub oprocentowania.

9. pożyczki

9.1. Potwierdzenie przez Projektodawcę powodzenia Kampanii w formie wiadomości przesłanej do Użytkowników, którzy dokonali zaangażowania w toku Kampanii, oznacza zawarcie umowy pożyczki w rozumieniu art. 720 i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. z dnia 16 września 2020 r. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740, ze zm.) pomiędzy danym Użytkownikiem i Projektodawcą na warunkach określonych w Parametrach Kampanii przy uwzględnieniu treści niniejszego Regulaminu (“Umowa Pożyczki”).

9.2. Środki pieniężne wpłacone przez Użytkowników na notarialny rachunek depozytowy w toku Kampanii zostaną przekazane na wskazany przez Projektodawcę rachunek bankowy („uruchomienie pożyczki”) pod warunkiem powodzenia Kampanii, a jeżeli Parametry Kampanii przewidują zabezpieczenie wierzytelności Użytkowników wynikających z zawartych Umów Pożyczek, to również – zgodnie z pkt 10 Regulaminu – po uprzednim zawarciu z administratorem zabezpieczeń stosownych umów i złożeniu przez Projektodawcę (lub ew. osoby trzecie udzielające zabezpieczenia) stosownych oświadczeń w przedmiocie ustanowienia zabezpieczenia.

9.3. Dla uniknięcia ewentualnych wątpliwości, Strony przyjmują do wiadomości, że Smartfunds nie jest stroną Umowy Pożyczki oraz nie przyjmuje ani nie przekazuje środków pieniężnych Użytkowników.

10. zabezpieczenie

10.1. O ile przewidują to Parametry Kampanii, wierzytelności Użytkowników wynikające z zawartych Umów Pożyczek mogą zostać zabezpieczone poprzez ustanowienie przez Projektodawcę (lub osobę trzecią) hipoteki, zastawu rejestrowego, dobrowolne poddanie się przez Projektodawcę egzekucji na podstawie aktu notarialnego lub w inny sposób określony w Parametrach Kampanii.

10.2. Przy ustanawianiu zabezpieczeń, Smartfunds występuje wobec Projektodawcy we własnym imieniu, lecz na rzecz Użytkowników będących pożyczkodawcami w ramach zawartych Umów Pożyczek, jako (stosownie do okoliczności):

a) administrator zastawu – zgodnie z art 4 ust. 1 pkt (1) ustawy z dnia z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (tj. z dnia 3 października 2018 r. Dz.U. z 2018 r. poz. 2017);

b) administrator hipoteki – zgodnie z art. 68(2) ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tj. z dnia 18 października 2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 2204);

c) agent zabezpieczenia – w przypadku innych form i sposobów zabezpieczenia wierzytelności.

(dalej łącznie powyższe funkcje jako: “administrator zabezpieczeń”).

10.3. W celu zapewnienia korzyści wynikających z zabezpieczenia wierzytelności Użytkownika z zawartych Umów Pożyczek, Użytkownik zobowiązany jest do przesłania na adres Smartfunds wskazany na Platformie, pełnomocnictwa sporządzonego w formie pisemnej (pod rygorem nieważności) zgodnie z zamieszczonym wzorem, umożliwiającego zawarcie umowy w sprawie ustanowienia Smartfunds administratorem zabezpieczeń („Umowa w sprawie ustanowienia administratora zabezpieczeń”). W przypadku niedoręczenia ww. pełnomocnictwa na podany adres Smartfunds w terminie wskazanym w Parametrach Kampanii, uznaje się na mocy niniejszego postanowienia, że dany Użytkownik zrezygnował nieodwołanie z zabezpieczenia przysługujących mu wierzytelności wynikających z Umowy Pożyczki zawartej z Projektodawcą.

11. opłaty i koszty

11.1. Usługi świadczone przez Smartunds na rzecz Użytkowników na podstawie:

a) Umowy Uczestnictwa są nieodpłatne;

b) Umowy w sprawie ustanowienia administratora zabezpieczeń podlegają opłatom w wysokości i na zasadach określnych w treści tej umowy.

11.2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Smartfunds uprawniony jest do otrzymania – na podstawie Umowy w sprawie przeprowadzenia Kampanii – wynagrodzenia od Projektodawcy z tytułu korzystania przez Projektodawcę z Platformy Smartfunds dla przeprowadzania Kampanii (potrącane co do zasady z kwoty wpływów z Kampanii). W szczególnych okolicznościach Smartfunds uprawnione jest również do otrzymania od Projektodawcy innych opłat na zasadach określonych w Umowie w sprawie przeprowadzenia Kampanii.

11.3. Z zastrzeżeniem innych postanowień Umowy, w szczególności pkt 8.10. Regulaminu, w przypadku konieczności dokonania jakichkolwiek zwrotów pieniężnych na rzecz Użytkowników, Projektodawca będzie zobowiązany do pokrycia kosztów przelewów pieniężnych, przewalutowań, innych opłat bankowych lub innymi kosztami i wydatkami ponoszonymi w związku ze zwrotami pieniężnymi na rzecz Użytkowników.
11.4. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Umowy, każda ze Stron ponosi własne koszty i wydatki (w tym dotyczące usług doradczych i księgowych) związane z zawarciem i wykonaniem Umowy oraz wszelkich informacji i dokumentów związanych z Umową.

12. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I zastrzeżenie prawne

12.1. Umowa ma charakter umowy starannego działania. Smartfunds zobowiązuje się działać z należytą starannością we współpracy z Użytkownikami i Projektodawcą dla stworzenia warunków umożliwiających przeprowadzenie Kampanii, jednak nie gwarantuje osiągnięcia celu Kampanii i nie ponosi odpowiedzialności za niewystąpienie zakładanego rezultatu.

12.2. Smartfunds zastrzega sobie wyłączne prawo do ostatecznej oceny i podjęcia decyzji jak również do zmiany w każdym momencie podjętej uprzednio decyzji co do:

a) możliwości przeprowadzenia Kampanii przez Projektodawcę;

b) akceptacji treści informacyjnych;

c) otwarcia i kontynuowania Kampanii;

d) ustanowienia zabezpieczeń i zwolnienia depozytu;

o ile w ocenie i według uznania Smartfunds wymaga tego ochrona interesów Smartfunds lub pozostałych Stron. W przypadku podjęcia przez Smartfunds decyzji negatywnej lub zmiany decyzji na negatywną w odniesieniu do powyższych kwestii, Smartfunds może wypowiedzieć Umowę w sprawie przeprowadzenia Kampanii ze skutkiem natychmiastowym. Projektodawca nie będzie podnosić roszczeń (oraz zapewnia i gwarantuje, że nie będą podnosić roszczeń członkowie organów, wspólnicy oraz inne osoby i podmioty powiązane z Projektodawcą) dotyczących szkód, wydatków, kosztów i strat związanych bezpośrednio lub pośrednio z podjęciem przez Smartfunds ww. negatywnych decyzji i/lub wypowiedzeniem Umowy. Smartfunds nie ponosi odpowiedzialności – w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo – za ewentualne szkody, wydatki, koszty i straty związane bezpośrednio lub pośrednio z podjęciem przez Smartfunds ww. decyzji i związanymi z nią skutkami.

12.3. Smartfunds (oraz członkowie jej organów, pracownicy, współpracownicy, przedstawiciele, doradcy oraz następcy prawni) ponoszą odpowiedzialność tylko za bezpośrednie następstwa swoich działań lub zaniechań oraz za rzeczywistą szkodę (stratę). Odpowiedzialność Smartfunds oraz członków organów, pracowników, współpracowników i doradców oraz następców prawnych za szkodę spowodowaną niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań wynikających z Umowy, niezależnie od podstawy prawnej roszczeń (roszczenia kontraktowe, deliktowe lub inne) nie obejmuje odpowiedzialności za szkody wynikowe, szczególne, pośrednie, uboczne lub inne, w tym bez ograniczeń za utracone zyski lub przychody, przerwanie działalności gospodarczej, utratę lub uszkodzenie oprogramowania lub danych, utratę czasu pracy, klienteli lub reputacji, i tym podobne skutki, oraz ograniczona jest do przypadków umyślnego działania lub rażącej niedbałości oraz odpowiednio: w przypadku Użytkowników – do kwoty nie przekraczającej wartości kwoty zaangażowania Użytkownika w ramach danej Kampanii, a w przypadku roszczeń Projektodawcy – do wartości wynagrodzenia Smartfunds wynikającego z Umowy w sprawie przeprowadzenia Kampanii.

12.4. W stosunku do jakichkolwiek usług zlecanych osobom trzecim za pośrednictwem Smartfunds w związku z wykonaniem przedmiotu Umowy, odpowiedzialność Smartfunds ograniczona jest wyłącznie do winy w wyborze w rozumieniu art. 429 Kodeksu cywilnego.

12.5. Projektodawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za założenia ekonomiczne, przewidywania, prognozy, plany oraz pozostałe treści informacyjne o ocennym charakterze przedstawione Użytkownikom za pośrednictwem Platformy Smartfunds.

12.6. Projektodawca zapewnia i gwarantuje, iż posiada wszelkie wymagane w świetle prawa oraz istniejących stosunków zobowiązaniowych uprawnienia wyłączne, licencje, zgody i upoważnienia dotyczące treści informacyjnych niezbędne w świetle prawa do ich wykorzystania w ramach Kampanii oraz ponosi wyłączną odpowiedzialność za skutki naruszenia obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich lub postanowień Umowy.

12.7. Bez uszczerbku dla powyższych ograniczeń odpowiedzialności, Smartfunds nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy:

a) z uwagi na naruszenie przez Stronę postanowień Umowy; lub

b) w przypadku gdy Strona lub osoby działające w imieniu lub na rzecz Strony nie udostępnią Smartfunds niezbędnych dokumentów, informacji i danych, zostaną one udostępnione z opóźnieniem lub przekazane przez Stronę dokumenty, informacje i dane są niezgodne ze stanem faktycznym lub prawnym, są niekompletne lub nieprecyzyjne;

c) Strona nie dopełni wskazanych przez Smartfunds lub wiadomych jej czynności faktycznych i prawnych niezbędnych dla uzyskania spodziewanego skutku danej czynności lub działania;

d) niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy jeśli jest to następstwem okoliczności leżących po danej Stronie lub osób trzecich, mimo zachowania przez Smartfunds należytej staranności.

12.8. Smartfunds – w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo – nie ponosi odpowiedzialności za zmianę lub rozbieżności w wykładni dokonywanej przez organy administracji publicznej, sądy i inne instytucje publiczne lub podmioty wykonujące zadania publiczne.

12.9. Smartfunds – w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo – nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Stronę obowiązujących przepisów prawa lub uzyskanie ewentualnych decyzji, zgód i pozwoleń urzędowych wymaganych dla dokonania określonych czynności.

12.10. Jakiekolwiek informacje przekazywane Użytkownikom za pośrednictwem Platformy Smartfunds, niezależnie od tego czy dotyczą określnej Kampanii lub innych kwestii, nie stanowią rekomendacji, gwarancji osiągnięcia jakichkolwiek wyników ani formy doradztwa. Takie informacje powinny być zawsze rozumiane przez Użytkownika w kontekście Ostrzeżenia dostępnego na Platformie Smartfunds. Smartfunds nie gwarantuje, że przekazywane informacje będą zawsze w pełni prawdziwe, rzetelne, kompletne i zgodne ze stanem faktycznym i prawnym, w szczególności dotyczy to informacji dostępnych za pomocą łącz (linków) prowadzących do stron internetowych i innych zasobów podmiotów trzecich. W kontekście powyższych wyjaśnień, Smartfunds – w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo – nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji przekazywanych Użytkownikom na Platformie.

12.11. Wyłączenia i ograniczenia na mocy Umowy (w tym postanowień niniejszego Regulaminu) odpowiedzialności Smartfunds w stosunku do Użytkowników nie dotyczą wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialność względem konsumenta za szkody na osobie. Zwrot w „najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo należy rozumieć co do zasady zgodnie ze zdaniem poprzedzającym, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa (o ile występują) – dotyczące w szczególności ochrony praw i interesów konsumentów – przewidują dalej idącą ochronę interesów Użytkowników w odniesieniu do zakazów wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialność na podstawie umów. W powyższych przypadkach postanowienia Umowy są interpretowane w sposób, który nadaje im znaczenie zgodne z ww. bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa (w szczególności w zakresie ochrony praw i interesów konsumentów).

12.12. Strony przyjmują do wiadomości, że pozyskanie środków w ramach Kampanii może podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w przepisach prawa podatkowego. W szczególności Strona może podlegać opodatkowaniu w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku dochodowego (podatku od zysków kapitałowych). Usługi świadczone przez Smartfunds mogą także podlegać podatkowi od towarów i usług lub innym podatkom. Zasady opodatkowania zależą od indywidualnych okoliczności i mogą ulegać zmianie w przyszłości. Uregulowanie należnych zobowiązań podatkowych stanowi wyłączny obowiązek Strony, chyba że szczególne przepisy prawa nakładają na Smartfunds obowiązek wykonywania funkcji płatnika, przekazywania określonych informacji podatkowych lub inne podobne obowiązki. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do zasad opodatkowania w związku z zaangażowaniem w ramach Kampanii, należy zwrócić się samodzielnie o pomoc do profesjonalnego doradcy podatkowego.

12.13. Strona zobowiązana jest zapewnić aby sposób realizacji jej zobowiązań określonych w Umowie nie prowadził do naruszenia praw osób trzecich i/lub nie narażał Smartfunds na roszczenia innych podmiotów lub sankcje organów i instytucji publicznych. Strona zobowiązana jest ochronić i zwolnić Smartfunds oraz jej wspólników, pracowników, współpracowników i doradców oraz następców prawnych od odpowiedzialności prawnej, wszelkich szkód, kosztów, strat lub wydatków wynikających z wszelkich roszczeń, żądań lub działań podjętych przez jakąkolwiek osobę trzecią związanych z naruszeniem przez Stronę Umowy, obowiązujących przepisów prawa lub praw osób trzecich.

12.14. Strony przyjmują do wiadomości, że w danym czasie mogą być prowadzone w oparciu o Platformę Smartfunds równolegle inne kampanie crowdfunding’u pożyczkowego, również z udziałem podmiotów konkurencyjnych wobec Projektodawcy.

13. SIŁA WYŻSZA

13.1. Siła wyższa oznacza niezależne od woli Strony zdarzenie uniemożliwiające wykonanie jej zobowiązań wynikających z Umowy w całości lub w części, trwale lub przejściowo, którego Strona nie mogła przewidzieć ani zapobiec ani przeciwdziałać zdarzeniu bądź jego skutkom przy zachowaniu należytej staranności. Zdarzeniami siły wyższej są w szczególności (pod warunkiem, że spełniają przesłanki określone w zdaniu poprzednim):

a) klęski żywiołowe, w tym: pożar, epidemia, powódź, trzęsienie ziemi, huragan;

b) akty władzy państwowej, w tym: stan wojenny, stan wyjątkowy, embarga, blokady, itd.;

c) działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne;

d) strajki powszechne i lokauty lub inne niepokoje społeczne, w tym publiczne demonstracje.

13.2. Niewykonanie zobowiązań wynikających z Umowy przez Stronę z uwagi na skutki siły wyższej nie będzie uznawane za naruszenie Umowy. O ile to możliwe w danych okolicznościach, Strona dotknięta skutkami siły wyższej zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić drugą Stronę o wystąpieniu siły wyższej, jej przyczynie i przewidywanym czasie trwania.

14. OBOWIĄZYWANIE

14.1. Umowa Uczestnictwa pozostaje w mocy jako wiążąca dla Stron od chwili jej zawarcia na czas nieoznaczony do chwili jej rozwiązania lub wygaśnięcia w przypadkach opisanych poniżej, z zastrzeżeniem, iż w odniesieniu do danej Kampanii, w której Użytkownik podjął zaangażowanie, które jest (lub stało się) nieodwołalne na podstawie właściwych postanowień Umowy Uczestnictwa, Umowa Uczestnictwa nie podlega wypowiedzeniu (jednostronnemu rozwiązaniu) przez żadną ze Stron oraz nie wygasa w przypadku śmierci Użytkownika Indywidualnego lub rozwiązania Organizacji, w zakresie stosunków prawnych wynikających z Umowy dotyczących tej Kampanii oraz jej skutków w postaci zawarcia umowy pożyczki z Projektodawcą.

14.2. Z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu, każda ze Stron może rozwiązać Umowę Uczestnictwa bez wskazania przyczyn, z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia, w szczególności przy wykorzystaniu funkcjonalności dostępnych przez Platformę Smartfunds lub w inny sposób dopuszczalny w świetle przepisów prawa.

14.3. Rażące naruszenie przez Użytkownika postanowień Umowy (w tym postanowień niniejszego Regulaminu) może być podstawą do zawieszenia przez Smartfunds Konta Użytkownika lub wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym (rozwiązania Umowy). Z ważnych przyczyn Smartfunds może zawiesić wykonywanie Umowy w przypadku zawieszenia Konta Użytkownika do czasu wyjaśnienia ewentualnych okoliczności stanowiących podstawę zawieszenia Konta lub rozwiązania Umowy.

14.4. W przypadku uzyskania przez Smartfunds wiarygodnych – w ocenie Smartfunds – informacji o śmierci Użytkownika Indywidualnego lub rozwiązania Organizacji, Smartfunds uprawnione jest do zawieszenia Konta Użytkownika do czasu wyjaśnienia ww. okoliczności, w szczególności uzyskania od spadkobierców (następców prawnych) właściwych dokumentów i wyjaśnień. Na podstawie osobnego porozumienia z desygnowanym spadkobiercą Użytkownika Indywidualnego lub następcą prawnym Organizacji, Smartfunds może nadać im uprawnienia do Konta po zmarłym Użytkowniku Indywidualnym lub rozwiązanej Organizacji albo otworzyć nowe Konta Użytkownika.

14.5. Postanowienia Umowy, które z racji ich charakteru muszą pozostać w mocy po wygaśnięciu Umowy, pozostaną w mocy po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu niezależnie od przyczyny, w szczególności postanowienia pkt 12, 13, 14.5., 14.6., 17 – 20, 24, 27 i 28 Regulaminu, pozostają w mocy w relacjach pomiędzy Stronami, pomimo ustania obowiązywania Umowy w przypadku jej rozwiązania lub wygaśnięcia niezależnie od przyczyny albo uznania Umowy za nieważną bądź nieistniejącą na mocy prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sądu, jak również wystąpienia innych zdarzeń niweczących moc prawną Umowy.

14.6. Rozwiązanie lub wygaśnięcie Umowy niezależnie od przyczyny nie wpływa na żadne roszczenie ani pozew, jakie którakolwiek ze Stron wniosła lub mogła wnieść przeciwko drugiej Stronie w wyniku naruszenia któregokolwiek postanowienia Umowy.

15. ODstąpienie od umowy

15.1. Mając na względzie, iż w świetle obowiązujących przepisów prawa Umowa Uczestnictwa ma charakter umowy dotyczącej usług finansowych zawartej na odległość, Użytkownik będący konsumentem może odstąpić od Umowy Uczestnictwa bez podania przyczyn, składając oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zawarcia Umowy. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 (czternastu) dni od dnia zawarcia Umowy. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem zostało wysłane stosowne oświadczenie.

15.2. Użytkownik nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem, z wyjątkiem kosztów dotyczących zwrotu ew. wpłat pieniężnych Użytkownika na zasadach określonych w pkt 8.10. Regulaminu. W przypadku odstąpienia, Umowa Uczestnictwa jest uważana za niezawartą, a Użytkownik jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Z zastrzeżeniem powyższym postanowień, to, co świadczyły Strony Umowy Uczestnictwa, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym w terminie 30 (trzydziestu) dni od:

a) odstąpienia od Umowy Uczestnictwa - w przypadku świadczeń Użytkownika albo

b) od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Uczestnictwa - w przypadku świadczeń Smartfunds.

15.3. W treści oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Użytkownik powinien wskazać imię i nazwisko oraz adres e-mail wskazany jako adres poczty elektronicznej do korespondencji. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Uczestnictwa może zostać złożone za pośrednictwem Platformy Smartfunds lub poczty elektronicznej na adresy wskazane Smartfunds jako adresy poczty elektronicznej do korespondencji. W przypadku złożenia przez Użytkownika oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Uczestnictwa za pośrednictwem poczty elektronicznej, Smartfunds prześle niezwłocznie Użytkownikowi potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od Umowy Uczestnictwa na trwałym nośniku za pośrednictwem poczty elektronicznej.

15.4. Złożenie przez Użytkownika będącego konsumentem oświadczenia o odstąpieniu oznacza wycofanie przez Użytkownika zaangażowania. Wpłacone przez Użytkownika kwoty zostaną zwrócone na rachunek pieniężny Użytkownika, z którego dokonano pierwotnie wpłaty środków w ramach Kampanii.

15.5. Powyższe postanowienia niniejszego pkt 15 Regulaminu stosuje się odpowiednio do Umowy Pożyczki.

16. reklamacje

16.1. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń co do funkcjonowania Platformy Smartfunds lub sposobu wykonywania zobowiązań Smartfunds wynikających z Umowy, Strona może zgłosić stosowną reklamację przy wykorzystaniu funkcjonalności dostępnych na Platformie Smartfunds lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: inwestor@smartfunds.pl wskazując login na Platformie oraz przedmiot reklamacji.

16.2. Smartfunds rozpatrzy każdą reklamację najszybciej jak to możliwie przy zachowaniu terminów wynikających z przepisów prawa. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji, zalecamy również szczegółowe wskazanie w jej treści wszystkich istotnych okoliczności sprawy oraz oczekiwanego przez Stronę sposobu załatwienia reklamacji.

16.3. Smartfunds zastrzega sobie prawo wystąpienia do Strony o podanie dodatkowych wyjaśnień oraz przedstawienie określonych informacji lub dokumentów, o ile jest to niezbędne lub pomocne dla skutecznego załatwienia reklamacji.

16.4. Smartfunds dołoży starań w celu przekazywania Stronie informacji zwrotnej co do terminu rozpatrzenia reklamacji oraz stanu sprawy w trakcie rozpatrywania reklamacji.

17. dane osobowe i polityka prywatności

17.1. Bezpieczeństwo danych osobowych jest bardzo ważne, a ich przetwarzanie musi odbywać się z zachowaniem najwyższych standardów. Polityka Prywatności ("Polityka Prywatności" lub "Polityka") opisuje w jaki sposób i w jakim celu dane osobowe są przetwarzane przez Smartfunds w związku z korzystaniem z Platformy oraz jakie prawa posiada podmiot danych w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych (dostępna tutaj).

18. wykładnia

18.1. Zwroty “niniejszy”, “poniższy” oraz o podobnym znaczeniu użyte w Regulaminie odnoszą się do całości Umowy wraz z Regulaminem oraz innymi dokumentami umownymi, nie zaś do ich poszczególnych postanowień.

18.2. Gdy postanowienie Regulaminu odnosi się do określonego punktu oznacza to odniesienie do punktu niniejszego Regulaminu, chyba że wyraźnie wskazano inaczej.

18.3. Mając na względzie, iż niniejszy Regulamin jest integralną częścią Umowy, wszelkie odniesienia do postanowień Umowy zawarte w treści niniejszego Regulaminu (w szczególności zwroty dotyczące przestrzegania lub naruszenia postanowień Umowy) należy rozumieć jako odnoszące się również do postanowień Regulaminu.

18.4. Nagłówki w Regulaminie użyte zostały w celu wygodniejszego korzystania z jego tekstu i nie powinny wpływać na rozumienie znaczenia lub wykładnię Regulaminu lub Umowy.

18.5. Ilekroć wymaga tego kontekst, wszystkie zaimki użyte w Umowie odnoszą się odpowiednio do form męskich, żeńskich lub nijakich, a liczba pojedyncza rzeczowników i zaimków obejmuje również ich liczbę mnogą i na odwrót.

18.6. Określenia “w tym”, “w szczególności”, “włączając” oraz inne o tożsamym lub zbliżonym znaczeniu powinny być rozumiane w ten sposób, że egzemplifikują, lecz nie ograniczają zakresu kategorii do wskazanych desygnatów.

18.7. Określenie “powinien” (“nie powinien”) oznacza w świetle Regulaminu i Umowy wiążące prawnie zobowiązanie do określonego działania lub zaniechania zgodnie z postanowieniami Regulaminu lub Umowy.

18.8. Wszelkie odniesienia do jakiegokolwiek prawa uważane są za odniesienia do wszystkich obowiązujących przepisów, chyba że z kontekstu wynika inaczej, i powinny uwzględniać wszystkie nowelizacje oraz nowe akty prawne wprowadzone w miejsce poprzednio obowiązujących.

19. PRAWO WŁAŚCIWE

19.1. Umowa oraz wszelkie ewentualne spory z niej wynikające lub związane z Umową lub jej przedmiotem, w tym dotyczące zawarcia Umowy lub jej interpretacji podlegają oraz powinny być rozumiane wyłącznie zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej bez odwoływania się do jakichkolwiek norm kolizyjnych oraz norm prawa obcego.

19.2. Wszelkie czynności i działania wykonywane przez Strony na postawie niniejszej Umowy uważa się za wykonywane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej niezależnie of miejsca faktycznego pobytu danej Strony lub jego Przedstawiciela w chwili korzystania z Platformy Smartfunds lub podejmowania innych czynności i działania związanych z realizacją przedmiotu Umowy.

19.3. Smartfunds nie składa żadnych oświadczeń i nie gwarantuje, że Umowa jest zgodna z prawem jakichkolwiek państw trzecich lub też świadczone usługi będą dostępne i odpowiednie dla Stron z państw trzecich. Strony pochodzące lub przebywające w państwach trzecich, które decydują się uczestniczyć w Kampanii, czynią to z własnej inicjatywy i są wyłącznie odpowiedzialni za zgodność z miejscowymi przepisami w zakresie w jakim mogą mieć one zastosowanie.

20. ROZSTRZYGANIE SPORÓW

20.1. W przypadku zaistnienia pomiędzy Stronami sporu w zakresie wykonania postanowień Umowy, Strony zobowiązują się podjąć starania w celu rozstrzygnięcia powstałego sporu w sposób polubowny oraz dążyć w dobrej wierze do osiągnięcia porozumienia. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia przesłania przez jedną ze Stron wezwania do polubownego rozstrzygnięcia sporu, każda ze Stron może dochodzić roszczeń w sposób przewidziany w obowiązujących przepisach prawa. Powyższe postanowienie stosuje się w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy prawa

20.2. Z zastrzeżeniem poniższego postanowienia, wszelkie spory wynikające z Umowy lub powstające w związku z nią będą rozstrzygane wyłącznie przez sąd powszechny w Rzeczpospolitej Polskiej właściwy dla Warszawy (dzielnica Śródmieście) na zasadach przewidzianych w przepisach prawa, o ile Strony zgodnie i wyraźnie nie postanowią w odrębnym pisemnym porozumieniu (pod rygorem nieważności) o poddaniu sporu kognicji uzgodnionego przez Strony innego sądu powszechnego lub sądu arbitrażowego.

20.3. W przypadku Użytkowników będących konsumentami w świetle polskiego prawa wszelkie spory wynikające z Umowy lub powstające w związku z nią będą rozstrzygane wyłącznie przez sąd powszechny w Rzeczpospolitej Polskiej właściwy na zasadach ogólnych (o ile Strony zgodnie i wyraźnie nie postanowią w odrębnym pisemnym porozumieniu (pod rygorem nieważności) o poddaniu sporu kognicji uzgodnionego przez Strony innego sądu powszechnego lub sądu arbitrażowego).

20.4. Strony zobowiązane są do nieujawniania osobom trzecim wystąpienia pomiędzy nimi sporu, jego przedmiotu i przebiegu, zarówno w trakcie prób ugodowego załatwienia sporu, jak i po wszczęciu postępowania przed sądem powszechnym lub sądem arbitrażowym.

21. dobra współpraca

21.1. Żadna ze Stron nie podejmie żadnego działania ani nie uczyni niczego, ani nie będzie nakłaniała do podjęcia żadnego działania ani czynności, które mogłoby stanowić naruszenie, ingerencję lub ogólnie sprzeciwiałoby się warunkom Umowy.

21.2. Każda ze Stron zobowiązuje się działać sprawnie oraz wykonać lub uczynić wszystko, co niezbędne do zapewnienia, aby postanowienia Umowy były wykonywane dokładnie i terminowo, w  szczególności wykona i zrealizuje lub spowoduje wykonanie lub realizację wszystkich takich dalszych działań i czynności oraz sporządzi i przekaże wszelkie inne umowy, zaświadczenia i dokumenty, których druga Strona może zasadnie oczekiwać w celu realizacji postanowień Umowy.

21.3. Każda ze Stron zobowiązuje się dopełnić należytej staranności oraz wykorzystać wszelkie posiadane środki prawne i możliwości faktyczne, w celu zapewnienia, iż zobowiązania i zakazy określone w Umowie będą realizowane także przez osoby powiązane ze Stroną oraz jej przedstawicieli.

22. BRAK usług doradczych

22.1. Dla usunięcia wszelkich ewentualnych wątpliwości, Strony potwierdzają, że Smartfunds nie świadczy usług doradczych oraz rekomendacji dotyczących jakiegokolwiek aspektu Kampanii (z wyłączeniem wsparcia technicznego dotyczącego korzystania z samej Platformy Smartfunds). W szczególności Umowa nie obejmuje zobowiązania do świadczenia usług dotyczących doradztwa inwestycyjnego, prawnego, podatkowego, doradztwa z zakresu rachunkowości, księgowości, rzeczoznawstwa majątkowego, doradztwa technicznego, środowiskowego oraz przygotowania wycen, jak również jakichkolwiek innych podobnych usług doradczych i żadna treść przekazywana w związku z Kampanią nie może być interpretowana jak forma takiego doradztwa lub rekomendacji. W powyższym zakresie Smartfunds zaleca pozostałym Stronom skorzystanie z profesjonalnego doradztwa świadczonego przez osoby trzecie wg wyboru i uznania oraz na wyłączną odpowiedzialność danej Strony.

23. przeniesienie uprawnień i obowiązków umownych

23.1. Strona nie jest uprawniona do przeniesienia na osoby trzecie uprawnień lub obowiązków wynikających z Umowy całości lub w części bez uprzedniej pisemnej zgody pozostałych Stron pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem jednak, że uprzednia pisemna zgoda pozostałych Stron jest udzielona już na podstawie Umowy i nie będzie osobno wymagana w stosunku do Smartfunds w przypadku rozporządzenia zasadniczo wszystkimi lub znaczną częścią aktywów Smartfunds, w szczególności zbycia przedsiębiorstwa Smartfunds (albo jego zorganizowanej części), fuzji, konsolidacji, reorganizacji lub innej podobnej transakcji prawa polskiego lub obcego. W takim przypadku Smartfunds jest uprawnione do przeniesienia całości praw i obowiązków wynikających z Umowy na wskazany przez Smartfunds podmiot trzeci z zastrzeżeniem, iż Smartfunds dochowa należytej staranności w celu zapewnienia należytego wykonywania (kontynuowania wykonywania) zobowiązań Smartfunds wynikających z zawartych Umów (na co pozostałe Strony wyrażają zgodę na podstawie niniejszego postanowienia poprzez i z chwilą zawarcia Umowy).

23.2. Powyższe postanowienia dotyczące możliwości przeniesienia praw i obowiązków z Umowy przez Smartfunds bez zgody pozostałych Stron należy interpretować w sposób, który nadaje im znaczenie zgodne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi w szczególności ochrony praw i interesów konsumentów, przy uwzględnieniu uzasadnionych przyczyn i słusznych interesów Smartfunds uzasadniających takie przeniesienie oraz dochowania należytej staranności dla ochrony interesów pozostałych Stron, którzy nie powinny doznać uszczerbku w związku z przeniesieniem praw i obowiązków.

24. BRAK ZRZECZENIA SIĘ PRAW

24.1. Niewykonanie lub zwlekanie przez Smartfunds z żądaniem realizacji przez inną Stronę któregokolwiek z postanowień Umowy lub zrzeczenie się albo częściowa rezygnacja z roszczeń dotyczących jakiegokolwiek naruszenia Umowy nie stanowi przeszkody dla późniejszego egzekwowania takiego postanowienia oraz nie może być uznane za zrzeczenie się roszczeń dotyczących późniejszych naruszeń. Żadne jednorazowe lub częściowe wykonanie lub niewykonanie lub zwłoka w wykonaniu jakiegokolwiek prawa, upoważnienia lub środka prawnego przez Smartfunds nie stanowi odstąpienia od, ani nie osłabi ani nie wykluczy jakiegokolwiek dalszego korzystania z tego czy innego prawa, upoważnienia czy środka prawnego wynikającego z Umowy lub z innego tytułu.

25. charakter współpracy

25.1. Umowa nie stanowi umowy spółki cywilnej, joint venture lub innej umowy o podobnym charakterze oraz nie tworzy spółki lub innej organizacji w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.

26. CAŁOŚĆ UMOWY

26.1. Umowa zawiera całość ustaleń Stron odnoszących się do przedmiotu Umowy oraz zastępuje i wyłącza w całości uprzednie umowy, porozumienia, uzgodnienia i ustalenia pomiędzy właściwymi Stronami, zarówno pisemne jak i ustne, dotyczące przedmiotu Umowy. Wszystkie oświadczenia i załączniki wymienione w treści Umowy stanowią integralną część Umowy.

27. FORMA, ROZDZIELNOŚĆ POSTANOWIEŃ

27.1. Jeżeli jakiekolwiek z postanowień Umowy (w tym Regulaminu) zostanie uznane za nieważne, nieskuteczne, niewykonalne lub wadliwe w inny sposób:

a) przyjmuje się, że będzie rozumiane, w zakresie, w jakim to możliwe, jako sformułowane i ograniczone w taki sposób, aby mogło zostać uznane za ważne i skuteczne lub też zostanie zastąpione w ramach Umowy przez ważne i niewadliwe postanowienia, których treść i skutki prawne powinny być możliwie podobne w odniesieniu do ich skutków gospodarczych w stosunku do zastępowanych postanowień, a Strony Umowy zgadzają się podjąć wszelkie gospodarczo uzasadnione starania, aby osiągnąć cel tego postanowienia przez takie nowe ważne i wykonalne postanowienia;

b) w przypadku, gdy powyższe nie będzie możliwe, wszystkie pozostałe warunki i zobowiązania zawarte w Umowie (w tym w Regulaminie) pozostaną w pełni w mocy, poza zakresem, w jakim są one zależne od siebie nawzajem lub sobie nawzajem podporządkowane, tj. Umowa pozostaje w pełni w mocy co do pozostałych postanowień i będzie wykładana w każdym przypadku tak, jak gdyby takie nieważne, niewykonalne, nieskuteczne lub wadliwe postanowienie zostało pominięte.

28. MOC WIĄŻĄCA

28.1. Umowa służy wyłącznie interesowi jej Stron oraz ich następców prawnych i cesjonariuszy. Nic, co ustalono w Umowie wyraźnie lub w sposób dorozumiany nie nadaje ani nie będzie interpretowane jako nadające innemu podmiotowi poza Stronami, jakichkolwiek uprawnień z niej wynikających.

29. KOMUNIKACJA

29.1. Komunikacja pomiędzy Stronami będzie prowadzona przede wszystkim za pośrednictwem Platformy Smartfunds lub poczty elektronicznej na adresy wskazane przez Stronę.

29.2. W odniesieniu do danych adresowych Stron (w szczególności adresu poczty elektronicznej oraz adresu fizycznego dla przekazywania tradycyjnej korespondencji), Strony zobowiązują się do niezwłocznego zawiadamiania o zmianach adresów do doręczeń pod rygorem uznania doręczenia pod ostatni wskazany adres do doręczeń za skuteczne.

29.3. Komunikacja dotycząca spraw wynikających lub związanych z Umową będzie prowadzona w języku polskim. W przypadku braku dostatecznej znajomości języka polskiego, Strona zobowiązana jest zapewnić we własnym zakresie i na własny koszt odpowiednie tłumaczenie na inny język znany danej Stronie lub jej Przedstawicielowi .

30. ZMIANY

30.1. Smartfunds może dokonywać w przyszłości zmian w treści niniejszego Regulaminu, o ile jest to niezbędne z uwagi na wystąpienie ważnej przyczyny takiej jak w szczególności: zmiana przepisów prawa lub sposobu ich interpretacji przez sądy lub inne właściwe organy i instytucje, nadzwyczajna zmiana stosunków gospodarczych lub społecznych powodująca nieprzewidziane trudności w spełnieniu świadczenia albo grożąca rażącą stratą, konieczność dostosowania postanowień Regulaminu w związku z zauważonymi lukami lub koniecznością korekty nieprawidłowości oraz w innych przypadkach gdy zmiana nie ma istotnego wpływu na interesy Stron.

30.2. W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, które wpływają na prawa lub obowiązki Użytkowników lub Projektodawcy, Użytkownicy i Projektodawca zostaną powiadomieni o zmianie lub poprawkach na co najmniej 14 (czternaście) dni przed ich wejściem w życie. Powiadomienie o zmianach w treści Regulaminu może zostać przesłane pocztą elektroniczną, poprzez powiadomienie podczas logowania się na Platformie Smartfunds lub w inny sposób. W razie braku sprzeciwu przed wejściem zmiany Regulaminu w życie, uznaje się, że dana Strona wyraziła zgodę na zmianę objęta powiadomieniem. Jeśli dana Strona sprzeciwia się zmianie, zmiana nie odniesie skutku w stosunku do tej Strony, a sprzeciw będzie oznaczał wypowiedzenie odpowiednio: Umowy Uczestnictw (w przypadku Użytkownika) albo Umowy o przeprowadzenie Kampanii (w przypadku Projektodawcy).